Update Werkgroep Wonen

Op 30 mei jl. zijn we met de hele werkgroep wonen (4 man sterk) naar de gemeente gegaan om overleg te voeren. Belangrijkste doel: maken van concrete afspraken over wonen. Dat is slechts gedeeltelijk gelukt.

Helaas zijn er recentelijk ontwikkelingen geweest die de bouw aan ’t Wijdtveld zullen vertragen. Eind november 2021 bepaalde de Hoge Raad in het Didam-arrest dat overheden de verkoop van onroerend goed (ook grond) niet langer via een-op-een transacties met een marktpartij mogen afwikkelen. Andere gegadigden moeten kunnen meedingen. Dit geldt ook voor de gemeente Venlo. Wat dat concreet betekent voor de plannen van ’t Wijdtveld (en Kurversgraaf), is nu nog niet bekend.

Wij hebben een vervolg overleg gepland op 11 juli as. waar de volgende zaken op de agenda staan:

  1. Een door de gemeente uitgewerkt tijdsplan voor de bouwplannen van ‘t Wijdtveld en Kurversgraaf, gezien de recente ontwikkelingen (Didam arrest). We hebben gevraagd hierin ook aan ’t Erf mee te nemen, aangezien we daar nog geen concrete tijdsplanning voor hebben ontvangen.
  2. Tevens zou de gemeente een voorstel uitwerken voor de fasering van diverse woningplannen met daarin opgenomen een voorstel voor locaties en aantallen, waarbij gekeken wordt naar mogelijkheden zowel binnen en buiten de bestaande contouren.
  3. Communicatie aan ’t Erf: we hebben gevraagd om iedereen, die interesse heeft getoond in deze bouwlocaties, te informeren over de status en voortgang. Dat is nog niet (voor iedereen) gebeurd.

We kijken met vertrouwen uit naar onze afspraak met de gemeente op 11 juli as en hopen dat we dan concrete stappen kunnen zetten richting woningbouw. Stapje voor stapje….

Inloopavond nieuwe busroute

De busroute gaat veranderen in Arcen. De bus zal niet meer door het centrum gaan maar over de provinciale weg. Daarom organiseert de Provincie Limburg samen met Arriva en de gemeente Venlo een inloopavond waar u terecht kunt met uw reacties, vragen en/of opmerkingen over de nieuwe busroute. De inloopavond is op woensdag 6 juli 2022 tussen 19:00-21:00 in MFA De Schans. Vooraf aanmelden is niet verplicht maar heeft wel de voorkeur via: ovdesk@prvlimburg.nl.

Voor verdere vragen en/of informatie kunt u contact opnemen met de heer Ravesteijn of de heer Jongen via ovdesk@prvlimburg.nl. De uitnodigingsbrief van de provincie staat hier onder.

Parkeeroverleg

Onlangs vond er een gesprek plaats met de gemeente over het parkeren. Op uitdrukkelijk verzoek van de Dorpsraad werd het overleg fysiek gevoerd. Uitgenodigd waren de werkgroep verkeer, het parkeerpanel en ondernemers. De gemeente was met maar liefst 9 personen vertegenwoordigd: diverse ambtenaren, twee personen van een adviesbureau en een externe gespreksleider. Bedoeling was om de meningen te peilen over maatregelen op korte en lange termijn.

Op korte termijn betrof het met name het tegengaan van parkeren op het fietspad langs de Schans. Het plaatsen van zogenaamde grote Maaskeien zou een oplossing kunnen betekenen. Verder zouden langs de Rijksweg de benodigde de nodige verwijsborden geplaatst moeten worden. Ook over de uitvoering daarvan werd van gedachten gewisseld.

De oplossing voor de langere termijn ligt voor de hand: het parkeerterrein van de Kasteeltuinen.
Uiteraard voorzien van een goede bebording en een tarief per minuut. Vanuit de Dorpsraad werd nog gevraagd hoe de gemeente denkt over eenrichtingsverkeer in het gedeelte van de Schans tussen de Kasteellaan en de eerste inrit van het parkeerterrein. Verkeer uit Venlo zou daar dan niet verder naar het centrum kunnen rijden. Inrijden zou dan moeten via de rotonde Kasteeltuinen of via de Kasteellaan. Ook werd nogmaals aandacht gevraagd voor het parkeren door toeristen op het Kerkplein.

Afgesproken is dat de oplossingsrichtingen van de gemeente vooraf nog besproken worden.

AZLN negeert problemen in Arcen

Op 20 mei is er een gesprek geweest met Gemeente Venlo en de heer Bogaerts van de Ambulance Zorg Limburg Noord (AZLN). Het was een prettig gesprek, veel vriendelijker van aard dan de mailwisselingen die we tot nu toe met AZLN hebben gehad. Er werden echter NUL concrete verbeteringen voor de ambulancezorg in Arcen aangedragen terwijl we 4 maanden op een gesprek hebben gewacht omdat AZLN de oplossingsrichtingen verder moest uitwerken. Enkel algemeenheden hoe een ambulancezorg functioneert en welke algemene verbetermogelijkheden er zijn zoals de inzet van een rapid responder kwamen aan bod.

In het gesprek werd ook gesproken over het niet willen geven van de prestatiecijfers van Arcen door AZLN. De nota goede ambulancezorg zegt dat er openheid moet zijn naar huidige en toekomstige klanten. De dorpsraad Arcen vertegenwoordigd een groot aantal huidige en toekomstige klanten van AZLN. Daarom verwachten wij alsnog de cijfers per kwartaal te krijgen van de prestaties van A1 ritten en wel het percentage dat binnen 15 minuten aanwezig is en de gemiddelde rijtijd. Deze cijfers zijn in het kwaliteitsbewakingssysteem gewoon beschikbaar. In de huidige tijd getuigt het van good governance indien AZLN open is over de prestaties en deze niet probeert achter te houden. Uit de cijfers is zeer duidelijk gebleken dat met de verplaatsing van de ambulancepost van Well naar Bergen de prestaties van de A1 ritten naar Arcen significant is verslechterd. Het aantal ritten dat binnen 15 minuten ter plekke is, zakte van 69% naar 51% en de pure rijtijd is met bijna 3 minuten toegenomen.

Als vervolg op het gesprek heeft de dorpsraad op 24 mei een mail gestuurd naar de heer Bogaerts met de vraag welke concrete maatregelen AZLN gaat nemen om de ambulancezorg voor Arcen te verbeteren. Tot nu toe is er nog geen enkele reactie geweest waaruit blijkt dat AZLN de problemen in Arcen nog steeds niet serieus neemt. We gaan een stapje hoger en nemen contact op met de zorgverzekeraars om de ambulancezorg in Arcen te verbeteren. De mensen uit Arcen hebben recht op goede zorg!

Verkeer(d) in Arcen

Op 19 mei jl. vond er een korte verkeersschouw plaats in het centrum van Arcen. Daarbij waren aanwezig de wijk-BOA, de stadsdeelmanager en leden van de werkgroep verkeer van de Dorpsraad. Aandacht werd besteed aan:

1. De vraag of de bebording juist is bij de parkeerplaatsen nabij de MFA 

2. Het parkeerbord nabij de kruising Schans/Koestraat. Dit zal aangepast worden zodat het ook controleerbaar is.        

3. De bebording bij de laad- en loszone nabij voormalig gemeentehuis. Deze is inmiddels aangepast, zodat bij  overtreding verbaliseerd kan worden                                                                                

4. Als nagenoeg volledig geparkeerd wordt op het fietspad bij de Schans zal, in afwachting van structurele maatregelen en bij voldoende beschikbaarheid van personeel, verbaliseerd worden.

5. De gele strepen (parkeerverbod) op de Wal behoeven onderhoud.                 

6. De doorgang van de trottoirs in het centrum.

Het bord staat nu in het midden dan de laad en los zone.