Kalender 2020

Beste dorpsgenoten,

De kalender 2020 is gereed en zal binnenkort door de KBO worden verspreid.
Deze wordt u door toedoen van de dorpsraden Arcen-Lomm en Velden
gratis aangeboden maar de verantwoordelijkheid van de verspreiding ligt dit jaar bij de KBO Arcen 06-28286216

Geen eiland!

De beslissing van minister Cora van Nieuwenhuizen is gevallen. Er komt geen eiland om de Hertog Jan brouwerij en dit is een hele winst voor Arcen. Het dijktraject wordt nog geoptimaliseerd met oog voor rivierkundige werking, omgevingsbelangen en toekomstige uitbreidbaarheid van de kering. Tevens wordt het plan Hertogbroek verder onderzocht.

Het addertje zit hem in de toekomstige uitbreidbaarheid van de kering. Als dit betekent dat alles in het werk wordt gesteld om uiteindelijk toch een eiland te kunnen realiseren, dan moeten we dat spook nog verjagen. Als een eiland helemaal van de baan is dan kan het dijktraject voor Arcen acceptabel uitpakken. Slag gewonnen maar er is nog een lange weg te gaan!

De dorpsraad heeft een brief van Waterschap Limburg ontvangen over de beslissing van de minister. Om de beslissing te duiden houdt het Waterschap de komende weken spreekuur in Arcen. De bief kunt u hier beneden vinden.

Gemeente Venlo luistert niet naar burgers!

  Foto WBVB
.
In Arcen zetten zich velen in voor de dorpsraad. Het bestuur is zeer actief en stuurt verschillende werkgroepen aan, waarin wordt geprobeerd om zaken te verbeteren. Er wordt verantwoording afgelegd tijdens openbare vergaderingen waar doorgaans zo´n 120 inwoners aanwezig zijn. Tijdens deze bijeenkomsten wordt veel betrokkenheid getoond en het draagvlak voor de dorpsraad is groot. Dit bleek onder meer uit een enquête van de gemeente Venlo waaruit bleek dat 90% van de respondenten de dorpsraad Arcen belangrijk vindt en slechts 5% zich niet vertegenwoordigd voelt. Dit zijn cijfers waar we trots op zijn. Verder wordt geprobeerd om een goede communicatie te onderhouden via www.dedorpsraadarcen.nl en social media maar zeker ook door persoonlijke gesprekken.
.

Om problemen op te lossen is buiten de inzet van bewoners ook medewerking van de Gemeente Venlo nodig en hier zit juist het pijnpunt. De gemeente heeft de mond vol van burgerparticipatie en probeert er door middel van buurtcafés achter te komen wat er speelt in de wijken en dorpen. In Arcen betekent dit het opnieuw uitvinden van het wiel want dit is al bekend! Er is een uitgebreid dorpsontwikkelingsplan gemaakt dat aan de gemeente Venlo is aangeboden. Nieuwe zaken die spelen komen via de dorpsraad boven water. Het is zonde van de tijd en het geld dat er in het buurtcafé in Arcen is gestoken. Tijdens het laatste buurtcafé waren slechts 13 inwoners aanwezig en dit is beslist geen representatieve vertegenwoordiging van de bevolking. Tijdens een promo van de gemeente Venlo zegt wethouder Roest: “er zijn nu kansen om te investeren in de Venlose samenleving, geen megalomane projecten maar realistische investeringen in de wijken en dorpen van de gemeente. De gemeente staat ten dienst van de samenleving.”

Worden deze woorden van de wethouder waar gemaakt? Er spelen twee grote zaken in Arcen: de vervanging van de zieke kastanjebomen en de parkeeroverlast door toeristen. Met deze zaken zijn inwoners via werkgroepen al 3 jaar (!) bezig om tot een oplossing te komen. De dorpsraad heeft meerdere brieven naar het college van burgemeester en wethouders gestuurd om aandacht en geld te vragen voor deze problemen. Ook is er ingesproken tijdens het sprekersplein voorafgaande aan de algemene beschouwingen. Er is voor de twee projecten in totaal  €200.000,- nodig om een begin van een oplossing te kunnen opstarten. Dit bedrag is een schijntje op een begroting van meer dan €400 miljoen, om precies te zijn minder dan 0,05%. Toch zijn deze aanvragen niet gehonoreerd en de projecten worden op de lange baan geschoven, zelfs naar een volgende collegeperiode. De conclusie is dan ook dat de woorden van wethouder Roest niet voor Arcen gelden, want de gemeente Venlo laat Arcen in de kou staan en drukt burgerparticipatie vakkundig de kop in!

Brief aan minister Nieuwenhuizen

Op 21 november gaat minister Cora van Nieuwenhuizen een beslissing nemen over een eventuele dijkteruglegging in Arcen Noord. De dorpsraad heeft de minister al eens de voor en tegens van de plannen mogen duiden en heeft nogmaals een brief geschreven om alles nog eens op een rijtje te zetten. Uit de brief:

Ruimte waar het kan en dijken waar het moet. In Arcen wordt er op dit moment niet volgens dit principe gewerkt. De ruimte voor de rivier wordt niet benut waardoor de dijken onnodig hoog dreigen te worden. Wat er node wordt gemist is een integrale visie op de rivier, het lijkt nu op micro management, een dijkje hier en een dijkje daar. In de omgeving van Arcen zijn er twee grote kansen om de rivier meer ruimte te geven, de plannen Hertogbroek en Lottum/Broekhuizerweerd. Hertogbroek lost het hydraulische knelpunt op en Lottum/Broekhuizerweerd geeft de Maas de ruimte qua oppervlakte. Deze plannen kunnen volgens het Waterschap Limburg in totaal 35cm hoogwaterstandsverlaging opleveren en zijn relatief makkelijk uitvoerbaar. De peilwinst werkt door tot aan Thorn Wessem waardoor de dijken minder hoog hoeven te worden. De plannen hebben zich al terugverdiend voordat ze uitgegeven zijn.

De volledige brief kunt u HIER vinden