Gesprek werkgroep verkeer met gemeente

Onlangs vond er weer een gesprek plaats. De volgende zaken kwamen aan de orde:

 1. Maatregelen foutparkeren Schans
  Er wordt een plan uitgewerkt om in de bermen Maaskeien te plaatsen met een kruidenmengsel
  Streefdatum aanleg: voor de zomer van 2023
 2. Overlast promenade aan de Maas
  Er zijn inmiddels goed zichtbare borden geplaatst dat het hier een voetpad betreft (= verboden voor fietsen!). Na de vakantie wordt een gesprek belegd met alle belanghebbenden om tot een structurele oplossing te komen.
 3. Bord parkeren 15 minuten Schans (ter hoogte van de Koestraat)
  Omdat een dergelijk bord niet gehandhaafd kan worden wordt dit vervangen door een laad- en loszone.
 4. Wegversmalling Maasstraat (buiten de bebouwde kom)
  Deze wegversmalling is niet verlicht en wordt dikwijls aangereden. Vraag is wat de meerwaarde is. Een soortgelijke voorziening verderop is eerder ook al verwijderd. Voornemen bestaat deze ook op te heffen.
 5. Terugkoppeling inloopavond Arriva en provincie m.b.t. bushalte
  Er zijn nog diverse aandachtspunten met name t.a.v. de subjectieve onveiligheid. De rol van de gemeente is dat hier een goede en veilige langzaam verkeerroute komt.
 6. Onderzoek zeer gedeeltelijk eenrichtingsverkeer op de Schans
  Gemeente gaat na wat de voor- en nadelen zijn van een gedeeltelijk eenrichtingsverkeer op de Schans. Dit zou dan gaan over het gedeelte van de Kasteellaan tot aan de eerste inrit van het parkeerterrein. En wel in die zin dat het inrijden vanuit het zuiden (richting centrum) niet is toestaan behalve voor fietsers en voorlopig bussen. Van belang is wat dat voor eventuele consequenties heeft voor de Maliebaan en de Barones van Wijmarstraat. Voordelen zouden zijn een beter parkeergeleidingsroute, parkeren Schans voor inwoners/personeel en kiss en ride zone
 7. Tenslotte
  Er werd gekozen voor een model DRIP-borden (dynamische rij informatie systeem) bij evenementen. Gekeken wordt wat de mogelijkheden zijn. De borden verboden te fietsen op het horecaplein voldoen maar moeten op de juiste plaats worden gezet.

BBQ 14 september

Op woensdag 14 september houdt de dorpsraad een BBQ met aansluitend een openbare vergadering in MFA de Schans. De BBQ is tussen 18 en 20 uur en deelname kan alleen op uitnodiging. De vergadering begint om 20 uur en is voor iedereen te bezoeken. De door Frans Raijer verzorgde BBQ wordt deels betaald door subsidie “Venlo mien hert” en deels door de dorpsraad.

Tijdens de laatste openbare dorpsraad heeft iedere aanwezige een uitnodiging ontvangen voor de BBQ. Was je deze keer verhinderd maar ben je normaal gesproken wel van de partij, dan kun je alsnog een uitnodiging ophalen bij Cecile van den Kroonenberg, Kerkstraat 24. Dit kan tot 1 augustus. Mocht je een uitnodiging hebben maar toch verhinderd zijn, dan graag het kaartje in de brievenbus deponeren op voorgaand adres, zodat we niet onnodig veel spullen bestellen.

Tijdens de aansluitende openbare dorpsraad willen we laten zien wat er met het Dorps Ontwikkelings Plan (DOP) is gedaan. Tevens willen we graag starten met een nieuw DOP dat in 2024 klaar moet zijn. Het huidige DOP is op deze site onder het kopje “archief” te vinden. Aansluitend zullen we de werkgroepen en hun leden presenteren en volgt er een stand van zaken. Daarna begint de derde helft en kunnen we gezellig napraten.