systeemmaatregel is niet sober en doelmatig!

Het waterschap Limburg heeft een voorstel gedaan aan minister Cora van Nieuwenhuizen over de voorgenomen systeemmaatregel in Arcen Noord. Het voorstel bestaat uit een aantal rookgordijnen die we hier wegblazen. De systeemmaatregel is gewoonweg een slecht plan. Het is duur, levert weinig ruimte op voor de rivier en remt bedrijven zoals Hertog Jan in hun ontwikkeling. De systeemmaatregel is in het plaatje rood ingetekend en bestaat eigenlijk uit 2 gedeelten. De dorpsraad stelt voor om het belastinggeld sober en doelmatig te besteden en de groene lijn te volgen.

In Gebied 1 gaat bij de groene lijn enkel een klein hoekje van de huidige dijk af om deze te stroomlijnen. Deze dijk functioneert goed bij hoog water en zorgt er voor dat er geen opstuwing plaats vindt. Tevens hoeven de kassen langs de Maasstraat niet opgekocht te worden wat weer geld spaart. De dijkteruglegging zoals het waterschap die voorstelt levert een onnatuurlijke uitstulping op die bij hoog water met een sterke stroming veel problemen veroorzaakt! Tevens wordt er geld verspild door het opkopen van de kassen langs de Maasstraat.

Gebied 2 doet echt helemaal niets voor het peil in de rivier door de hoge grond die rivier-afwaarts pal achter deze strook ligt. In deze hoge grond liggen de resten van een romeinse villa waardoor deze niet geroerd mag worden. Het gebied is wel van economisch belang voor de bedrijven die er liggen. Er ligt een paardendrafbaan en het biedt de Hertog Jan brouwerij mogelijkheden tot uitbreiden met bijvoorbeeld een bezoekerscentrum.

Samengevat doet de systeemmaatregel niets voor peilverlaging van de Maas en is de oppervlakte die gewonnen wordt met 19 Ha relatief klein. De systeemmaartregel is met €20 miljoen erg duur en beperkt Hertog Jan en de omliggende bedrijven in hun groei. Onze oproep is om het dijktraject te optimaliseren en géén systeemmaatregel te doen!

De systeemmaatregel Arcen is een slecht plan!

Gladheidsbestrijdingsplan

De gemeente Venlo heeft ons het gladheidsbestrijdingsplan toegestuurd met daarin vermeld op welke routes bij gladheid  gestrooid gaat worden. De samenstelling van deze routes is gebeurd op basis van onderstaande prioriteiten;

1. Hoofdontsluitingswegen
2. Wijkontsluitingswegen
3. Busroutes
4. Brandweer, eerste hulpdienst

Verder kennen we bijzondere routes. Deze bijzondere routes worden alleen tijdens de dagdiensten gestrooid mits het strooimaterieel beschikbaar is. In de bijzondere routes wordt prioriteit gegeven aan;

1. Hellingen buiten reguliere strooiroutes
2. Bejaarden- en verzorgingscentra
3. Bushaltes
4. Industrieterreinen
5. Aanliggende fietspaden op bedrijventerreinen

Met de routing is zoveel als mogelijk rekening gehouden met de scholen, bejaarden- en verzorgingstehuizen. Uitgangspunt is dat alle inwoners van Venlo binnen 500 meter van hun woning een gestrooide route kunnen bereiken.

Fietspaden: Bij zowel preventief als ook bij curatief strooien worden alleen de primaire fietsroutes (fietsnetwerk raadbesluit 06-07-2005) gestrooid.

Wijzigen routes: Tijdens het strooiseizoen wordt geen enkele route gewijzigd. Elk strooiseizoen komen er verzoeken binnen om routes aan te passen of uit te breiden. Deze verzoeken worden meegenomen en afgewogen tijdens het vast stellen van de routes in de zomerperiode. Er wordt zeer kritisch afgewogen of er al alternatieven voor handen zijn en hoeveel en welke mensen er gebruik van maken. Voor elke uitbreiding moet extra budget gevraagd worden.