Gesprek werkgroep verkeer met gemeente

Onlangs vond er weer een gesprek plaats. De volgende zaken kwamen aan de orde:

 1. Maatregelen foutparkeren Schans
  Er wordt een plan uitgewerkt om in de bermen Maaskeien te plaatsen met een kruidenmengsel
  Streefdatum aanleg: voor de zomer van 2023
 2. Overlast promenade aan de Maas
  Er zijn inmiddels goed zichtbare borden geplaatst dat het hier een voetpad betreft (= verboden voor fietsen!). Na de vakantie wordt een gesprek belegd met alle belanghebbenden om tot een structurele oplossing te komen.
 3. Bord parkeren 15 minuten Schans (ter hoogte van de Koestraat)
  Omdat een dergelijk bord niet gehandhaafd kan worden wordt dit vervangen door een laad- en loszone.
 4. Wegversmalling Maasstraat (buiten de bebouwde kom)
  Deze wegversmalling is niet verlicht en wordt dikwijls aangereden. Vraag is wat de meerwaarde is. Een soortgelijke voorziening verderop is eerder ook al verwijderd. Voornemen bestaat deze ook op te heffen.
 5. Terugkoppeling inloopavond Arriva en provincie m.b.t. bushalte
  Er zijn nog diverse aandachtspunten met name t.a.v. de subjectieve onveiligheid. De rol van de gemeente is dat hier een goede en veilige langzaam verkeerroute komt.
 6. Onderzoek zeer gedeeltelijk eenrichtingsverkeer op de Schans
  Gemeente gaat na wat de voor- en nadelen zijn van een gedeeltelijk eenrichtingsverkeer op de Schans. Dit zou dan gaan over het gedeelte van de Kasteellaan tot aan de eerste inrit van het parkeerterrein. En wel in die zin dat het inrijden vanuit het zuiden (richting centrum) niet is toestaan behalve voor fietsers en voorlopig bussen. Van belang is wat dat voor eventuele consequenties heeft voor de Maliebaan en de Barones van Wijmarstraat. Voordelen zouden zijn een beter parkeergeleidingsroute, parkeren Schans voor inwoners/personeel en kiss en ride zone
 7. Tenslotte
  Er werd gekozen voor een model DRIP-borden (dynamische rij informatie systeem) bij evenementen. Gekeken wordt wat de mogelijkheden zijn. De borden verboden te fietsen op het horecaplein voldoen maar moeten op de juiste plaats worden gezet.

BBQ 14 september

Op woensdag 14 september houdt de dorpsraad een BBQ met aansluitend een openbare vergadering in MFA de Schans. De BBQ is tussen 18 en 20 uur en deelname kan alleen op uitnodiging. De vergadering begint om 20 uur en is voor iedereen te bezoeken. De door Frans Raijer verzorgde BBQ wordt deels betaald door subsidie “Venlo mien hert” en deels door de dorpsraad.

Tijdens de laatste openbare dorpsraad heeft iedere aanwezige een uitnodiging ontvangen voor de BBQ. Was je deze keer verhinderd maar ben je normaal gesproken wel van de partij, dan kun je alsnog een uitnodiging ophalen bij Cecile van den Kroonenberg, Kerkstraat 24. Dit kan tot 1 augustus. Mocht je een uitnodiging hebben maar toch verhinderd zijn, dan graag het kaartje in de brievenbus deponeren op voorgaand adres, zodat we niet onnodig veel spullen bestellen.

Tijdens de aansluitende openbare dorpsraad willen we laten zien wat er met het Dorps Ontwikkelings Plan (DOP) is gedaan. Tevens willen we graag starten met een nieuw DOP dat in 2024 klaar moet zijn. Het huidige DOP is op deze site onder het kopje “archief” te vinden. Aansluitend zullen we de werkgroepen en hun leden presenteren en volgt er een stand van zaken. Daarna begint de derde helft en kunnen we gezellig napraten.

Update Werkgroep Wonen

Op 30 mei jl. zijn we met de hele werkgroep wonen (4 man sterk) naar de gemeente gegaan om overleg te voeren. Belangrijkste doel: maken van concrete afspraken over wonen. Dat is slechts gedeeltelijk gelukt.

Helaas zijn er recentelijk ontwikkelingen geweest die de bouw aan ’t Wijdtveld zullen vertragen. Eind november 2021 bepaalde de Hoge Raad in het Didam-arrest dat overheden de verkoop van onroerend goed (ook grond) niet langer via een-op-een transacties met een marktpartij mogen afwikkelen. Andere gegadigden moeten kunnen meedingen. Dit geldt ook voor de gemeente Venlo. Wat dat concreet betekent voor de plannen van ’t Wijdtveld (en Kurversgraaf), is nu nog niet bekend.

Wij hebben een vervolg overleg gepland op 11 juli as. waar de volgende zaken op de agenda staan:

 1. Een door de gemeente uitgewerkt tijdsplan voor de bouwplannen van ‘t Wijdtveld en Kurversgraaf, gezien de recente ontwikkelingen (Didam arrest). We hebben gevraagd hierin ook aan ’t Erf mee te nemen, aangezien we daar nog geen concrete tijdsplanning voor hebben ontvangen.
 2. Tevens zou de gemeente een voorstel uitwerken voor de fasering van diverse woningplannen met daarin opgenomen een voorstel voor locaties en aantallen, waarbij gekeken wordt naar mogelijkheden zowel binnen en buiten de bestaande contouren.
 3. Communicatie aan ’t Erf: we hebben gevraagd om iedereen, die interesse heeft getoond in deze bouwlocaties, te informeren over de status en voortgang. Dat is nog niet (voor iedereen) gebeurd.

We kijken met vertrouwen uit naar onze afspraak met de gemeente op 11 juli as en hopen dat we dan concrete stappen kunnen zetten richting woningbouw. Stapje voor stapje….

Inloopavond nieuwe busroute

De busroute gaat veranderen in Arcen. De bus zal niet meer door het centrum gaan maar over de provinciale weg. Daarom organiseert de Provincie Limburg samen met Arriva en de gemeente Venlo een inloopavond waar u terecht kunt met uw reacties, vragen en/of opmerkingen over de nieuwe busroute. De inloopavond is op woensdag 6 juli 2022 tussen 19:00-21:00 in MFA De Schans. Vooraf aanmelden is niet verplicht maar heeft wel de voorkeur via: ovdesk@prvlimburg.nl.

Voor verdere vragen en/of informatie kunt u contact opnemen met de heer Ravesteijn of de heer Jongen via ovdesk@prvlimburg.nl. De uitnodigingsbrief van de provincie staat hier onder.

Parkeeroverleg

Onlangs vond er een gesprek plaats met de gemeente over het parkeren. Op uitdrukkelijk verzoek van de Dorpsraad werd het overleg fysiek gevoerd. Uitgenodigd waren de werkgroep verkeer, het parkeerpanel en ondernemers. De gemeente was met maar liefst 9 personen vertegenwoordigd: diverse ambtenaren, twee personen van een adviesbureau en een externe gespreksleider. Bedoeling was om de meningen te peilen over maatregelen op korte en lange termijn.

Op korte termijn betrof het met name het tegengaan van parkeren op het fietspad langs de Schans. Het plaatsen van zogenaamde grote Maaskeien zou een oplossing kunnen betekenen. Verder zouden langs de Rijksweg de benodigde de nodige verwijsborden geplaatst moeten worden. Ook over de uitvoering daarvan werd van gedachten gewisseld.

De oplossing voor de langere termijn ligt voor de hand: het parkeerterrein van de Kasteeltuinen.
Uiteraard voorzien van een goede bebording en een tarief per minuut. Vanuit de Dorpsraad werd nog gevraagd hoe de gemeente denkt over eenrichtingsverkeer in het gedeelte van de Schans tussen de Kasteellaan en de eerste inrit van het parkeerterrein. Verkeer uit Venlo zou daar dan niet verder naar het centrum kunnen rijden. Inrijden zou dan moeten via de rotonde Kasteeltuinen of via de Kasteellaan. Ook werd nogmaals aandacht gevraagd voor het parkeren door toeristen op het Kerkplein.

Afgesproken is dat de oplossingsrichtingen van de gemeente vooraf nog besproken worden.