“Weesfietsen”

Na melding bij de gemeente van een fietswrak en een aantal “weesfietsen” ben ik vorige week gebeld door onze BOA. Hij vroeg om de precieze plekken en hij zou actie ondernemen.

Het fietswrak bij de haven is direct verwijderd.

Fiets bij noodbushalte is na bestickeren door iemand meegenomen.

2 fietsen bij MFA de Schans zijn bestickerd en zullen na 4 weken worden verwijderd.

Mooie en zorgvuldige actie waarvoor dank!

Gesprek werkgroep verkeer met gemeente

Onlangs vond er weer een gesprek plaats. De volgende zaken kwamen aan de orde:

 1. Maatregelen foutparkeren Schans
  Er wordt een plan uitgewerkt om in de bermen Maaskeien te plaatsen met een kruidenmengsel
  Streefdatum aanleg: voor de zomer van 2023
 2. Overlast promenade aan de Maas
  Er zijn inmiddels goed zichtbare borden geplaatst dat het hier een voetpad betreft (= verboden voor fietsen!). Na de vakantie wordt een gesprek belegd met alle belanghebbenden om tot een structurele oplossing te komen.
 3. Bord parkeren 15 minuten Schans (ter hoogte van de Koestraat)
  Omdat een dergelijk bord niet gehandhaafd kan worden wordt dit vervangen door een laad- en loszone.
 4. Wegversmalling Maasstraat (buiten de bebouwde kom)
  Deze wegversmalling is niet verlicht en wordt dikwijls aangereden. Vraag is wat de meerwaarde is. Een soortgelijke voorziening verderop is eerder ook al verwijderd. Voornemen bestaat deze ook op te heffen.
 5. Terugkoppeling inloopavond Arriva en provincie m.b.t. bushalte
  Er zijn nog diverse aandachtspunten met name t.a.v. de subjectieve onveiligheid. De rol van de gemeente is dat hier een goede en veilige langzaam verkeerroute komt.
 6. Onderzoek zeer gedeeltelijk eenrichtingsverkeer op de Schans
  Gemeente gaat na wat de voor- en nadelen zijn van een gedeeltelijk eenrichtingsverkeer op de Schans. Dit zou dan gaan over het gedeelte van de Kasteellaan tot aan de eerste inrit van het parkeerterrein. En wel in die zin dat het inrijden vanuit het zuiden (richting centrum) niet is toestaan behalve voor fietsers en voorlopig bussen. Van belang is wat dat voor eventuele consequenties heeft voor de Maliebaan en de Barones van Wijmarstraat. Voordelen zouden zijn een beter parkeergeleidingsroute, parkeren Schans voor inwoners/personeel en kiss en ride zone
 7. Tenslotte
  Er werd gekozen voor een model DRIP-borden (dynamische rij informatie systeem) bij evenementen. Gekeken wordt wat de mogelijkheden zijn. De borden verboden te fietsen op het horecaplein voldoen maar moeten op de juiste plaats worden gezet.

Parkeeroverleg

Onlangs vond er een gesprek plaats met de gemeente over het parkeren. Op uitdrukkelijk verzoek van de Dorpsraad werd het overleg fysiek gevoerd. Uitgenodigd waren de werkgroep verkeer, het parkeerpanel en ondernemers. De gemeente was met maar liefst 9 personen vertegenwoordigd: diverse ambtenaren, twee personen van een adviesbureau en een externe gespreksleider. Bedoeling was om de meningen te peilen over maatregelen op korte en lange termijn.

Op korte termijn betrof het met name het tegengaan van parkeren op het fietspad langs de Schans. Het plaatsen van zogenaamde grote Maaskeien zou een oplossing kunnen betekenen. Verder zouden langs de Rijksweg de benodigde de nodige verwijsborden geplaatst moeten worden. Ook over de uitvoering daarvan werd van gedachten gewisseld.

De oplossing voor de langere termijn ligt voor de hand: het parkeerterrein van de Kasteeltuinen.
Uiteraard voorzien van een goede bebording en een tarief per minuut. Vanuit de Dorpsraad werd nog gevraagd hoe de gemeente denkt over eenrichtingsverkeer in het gedeelte van de Schans tussen de Kasteellaan en de eerste inrit van het parkeerterrein. Verkeer uit Venlo zou daar dan niet verder naar het centrum kunnen rijden. Inrijden zou dan moeten via de rotonde Kasteeltuinen of via de Kasteellaan. Ook werd nogmaals aandacht gevraagd voor het parkeren door toeristen op het Kerkplein.

Afgesproken is dat de oplossingsrichtingen van de gemeente vooraf nog besproken worden.

Verkeer(d) in Arcen

Op 19 mei jl. vond er een korte verkeersschouw plaats in het centrum van Arcen. Daarbij waren aanwezig de wijk-BOA, de stadsdeelmanager en leden van de werkgroep verkeer van de Dorpsraad. Aandacht werd besteed aan:

1. De vraag of de bebording juist is bij de parkeerplaatsen nabij de MFA 

2. Het parkeerbord nabij de kruising Schans/Koestraat. Dit zal aangepast worden zodat het ook controleerbaar is.        

3. De bebording bij de laad- en loszone nabij voormalig gemeentehuis. Deze is inmiddels aangepast, zodat bij  overtreding verbaliseerd kan worden                                                                                

4. Als nagenoeg volledig geparkeerd wordt op het fietspad bij de Schans zal, in afwachting van structurele maatregelen en bij voldoende beschikbaarheid van personeel, verbaliseerd worden.

5. De gele strepen (parkeerverbod) op de Wal behoeven onderhoud.                 

6. De doorgang van de trottoirs in het centrum.

Het bord staat nu in het midden dan de laad en los zone.