Rotonde Kasteeltuinen op de N 271

Tijdens de laatste dorpsraadvergadering is in de rondvraag aandacht gevraagd voor de gevaarlijke oversteek van fietsers en voetgangers bij genoemde rotonde op de N271 richting Kasteeltuinen. Naar aanleiding daarvan heeft de werkgroep verkeer van de Dorpsraad contact opgenomen met de wegbeheerder: de provincie Limburg. Dat heeft ertoe geleid dat een verkeersveiligheidsdeskundige van de provincie de situatie binnenkort ter plaatse komt bekijken.

Over de resultaten zullen wij zo snel mogelijk berichten.

Veilige Schoolzones

RENDERS-2 Julie – Weiert

In de komende weken zal de gemeente uitvoering gaan geven aan het project Veilige Schoolzones. Het ontwerp voor Arcen staat in bovengenoemde link Renders-2 Julie-Weiert.

Er zullen 2 accentpalen geplaatst worden en 2x schoolzone aangebracht worden in een markering. Op de foto zijn de accentpalen wel te zien maar de markering schoolzone niet. Deze wordt wel in de uitvoering meegenomen.

Vanuit de werkgroep verkeer is de vraag neergelegd bij de gemeente of er bij de kruising Lingsforterweg/Barones van Wijmarstraat  (ook een ingang naar de school) eveneens een dergelijke voorziening komt. Hierop hebben we nog geen antwoord gekregen.

Het streven is om de uitvoering van dit project voor de bouwvak bij alle scholen in Venlo af te ronden.

Werkgroep verkeer

24 april j.l. is er een  bijeenkomst geweest van de werkgroep verkeer samen met de ondernemers uit het centrum van Arcen. De vergadering is gehouden bij Hotel Arcen en de opkomst was erg groot. De problemen die zich voordoen op drukke dagen, zoals het parkeren van auto’s her en der en het stallen van fietsen en motoren overal in het centrum, leeft dus zeker ook bij de ondernemers. Ook wordt er veel te hard gereden, met name op de Schans en de Maasstraat.

Will legt uit wat de bedoeling is: praten met elkaar over een aantal onderwerpen met betrekking tot het verkeer en het parkeren in Arcen. Duidelijk is geworden, dat ook de ondernemers problemen ervaren en graag mee willen denken over oplossingen. Mogelijke oplossingen worden dan ook door de ondernemers aangereikt, zoals parkeren bij de Kasteeltuinen (hierover lopen al gesprekken tussen Dorpsraad, gemeente en de Kasteeltuinen), blauwe zone in het centrum van Arcen, bewaakte fietsenstalling, eenrichtingsverkeer, busverkeer buiten centrum houden, het permanent plaatsen van smileys. Het zijn maar een aantal mogelijkheden die genoemd worden. Maar iedereen is het er over eens, dat er gehandhaafd moet worden. Zo lang dat niet gebeurd, zal er niet veel veranderen. Er zal bekeken worden, of er mogelijkheden zijn, om dit zelf in de hand te nemen omdat het handhaven geen prioriteit heeft bij de politie en er te weinig boa’s in Venlo zijn.

Dit overleg is door de ondernemers als zeer prettig ervaren en afgesproken is om dit zeker vaker te doen. Ook zal er een bijeenkomst gepland worden voor de aanwonenden van het centrum, zodat ook zij aan kunnen geven welke problemen er zijn.

Op 1 mei heeft de werkgroep vergaderd en zijn  bovengenoemde voorstellen  besproken. We gaan zo snel mogelijk aan de slag om te kijken wat haalbaar is. Nieuwe ontwikkelingen worden zo snel mogelijk gecommuniceerd middels onze openbare Dorpsraadvergadering. Deze is gepland op 5 juni a.s. om 20.00 in het MFA. We hopen weer op een grote opkomst.

 

 

Werkgroep Verkeer

Op 20 maart j.l. heeft de werkgroep verkeer vergaderd. Het verslag van de eerste vergadering is doorgenomen en daar waar nodig aangepast.

Er zijn een aantal vragen binnengekomen van  bewoners  betreffende de verkeersproblematiek met betrekking tot de Maasstraat  De bussen die rijden door het centrum, het vrachtverkeer dat parkeert op de straat bij het laden en lossen, het parkeren door privépersonen op de stoepen. Daardoor ontstaan er zeer gevaarlijke situaties. De werkgroep heeft een overleg gepland met de ondernemers van Arcen op 24 april a.s., om te kijken hoe zij hierover denken en welke oplossingen er eventueel mogelijk zijn. Will Scheepens stuurt een brief naar Arriva met de vraag welke mogelijkheden er zijn m.b.t. een wijziging van de route. Dit gaat natuurlijk alleen in overleg met de inwoners van Arcen.

Het strooiplan wordt door de gemeente niet aangepast. Bewoners zijn zelf verantwoordelijk voor het ruimen van sneeuw. Aan de gemeente wordt gevraagd om strooibakken te plaatsen bij de school/MFA en het gezondheidscentrum, zodat gevaarlijke situaties voorkomen kunnen worden.

De gemeente wordt herinnerd aan het plaatsen van verkeersborden bij de school.

De parkeersituatie bij gezondheidscentrum De Dolgaard: hier stelt de werkgroep voor om 2 invalideparkeerplaatsen te creëren op de parkeerplaats van Woonwenz achter Hotel Arcen, alsmede een parkeerplaats voor de huisarts. Paaltjes moeten weer terug op de oude plaats i.v.m. de onoverzichtelijke verkeerssituatie.

Bij de parkeerplaats op de hoek Schans/Koestraat weer een bord plaatsen met max. 15 minuten parkeren. Vraag bij gemeente om handhaving, zodat foutparkeerders gewaarschuwd worden. Dit wordt besproken met Pieter van de Rijdt.

Een nieuwe datum voor de volgende vergadering wordt gepland na het overleg met de ondernemers.

Zwerfvuil opruimen

Er zijn al weer een aantal verenigingen begonnen met het opruimen van zwerfvuil. De Gemengde Zangvereniging heeft op 20 maart j.l. de parkeerplaats op de Schans en het tegenoverliggende stuk langs de speelplaats bij de kinderopvang en de school schoongemaakt. Volleybalvereniging AV Flash heeft haar ronde afgelopen zaterdag gelopen en de bridgeclub Brica begint op 8 april a.s.

Fijn dat we dit weer met z’n allen oppakken en ons mooie Arcen daardoor schoon houden. Graag wil ik hier nog een beroep doen op de hondenbezitters  die vergeten een plastic zakje mee te nemen bij het uitlaten van hun hond. Het zou heel fijn zijn als iedereen die z’n hond uitlaat, ook de poep opruimt. Hondendrollen her en der is zeker geen fraai gezicht, maar ook absoluut niet nodig. Samen kunnen wij in Arcen bijna alles en zeker geen rotzooi achterlaten in de natuur………..