Informatie van Woonwenz

Woonwenz heeft onderstaande brief vorige week naar de direct omwonenden gestuurd. De planning die hierin staat wijkt enigszins af van de laatste info:

 • Ontwerp bestemmingsplan ter inzage – Begin 2023
 • Presentatie voorlopig ontwerp van de woningen – Tweede kwartaal 2023
 • Start vergunningprocedure (omgevingsvergunning) – Tweede kwartaal 2023
 • Start bouw – Derde kwartaal 2023
 • Nieuwbouw klaar / oplevering – Rond de zomervakantie van 2024

Sloop woningen JH Dunantstraat

De sloop van de woningen aan de Dunantstraat is voltooid, alles is weg. Dit is allemaal goed verlopen en de bouwhekken zijn verwijderd. Als vervolg worden de volgende stappen acties uitgevoerd:

 • Uitschrijven van de aanbesteding voor de nieuwbouw van de 8 levensloopbestendige woningen en 3 eengezinswoningen.
 • Parallel loopt (nog) het traject bij de gemeente Venlo voor de bestemmingsprocedure.
 • Na het vaststellen van het nieuwe aangepaste bestemmingsplan en het vastleggen van een aannemer, zal de aanvraag omgevingsvergunning worden gedaan.
 • Het terrein verder bouwrijp maken (o.a. bestaande ondergrondse nutsleidingen vervangen) is ingepland bij de nutsbedrijven en zal worden afgerond in het voorjaar van 2023.

Als alles goed en volgens planning verloopt hoopt Woonwenz in het tweede kwartaal 2023 te kunnen starten met de bouw.

Bestemmingplanwijziging Aan ’t Erf/Sijzenbroek

Bestemmingplanwijziging Aan ’t Erf/Sijzenbroek

Wij hebben het volgende bericht van de gemeente ontvangen.

Het ontwerpbestemmingsplan ‘Aan ’t Erf ong. en Sijzenbroek ong. Arcen’ is vanaf woensdag 19 oktober 2022 gedurende 6 weken ter inzake gelegd. Dit plan is te bekijken op Ruimtelijkeplannen.nl: Aan ’t Erf ong. en Sijzenbroek ong. Arcen. Gedurende deze terinzagelegging kunnen door een ieder (schriftelijk of mondeling) zienswijzen worden ingediend.

Wij zullen door de gemeente op de hoogte worden gehouden van het verloop van de inzage. Daarna kan worden ingeschat wanneer het plan onherroepelijk wordt en wanneer de verkoopprocedure kan worden opgestart. Het is goed om te zien dat er beweging in de zaak komt, al duurt het wel allemaal erg lang. Wordt vervolgd.

Update Werkgroep Wonen

Op 30 mei jl. zijn we met de hele werkgroep wonen (4 man sterk) naar de gemeente gegaan om overleg te voeren. Belangrijkste doel: maken van concrete afspraken over wonen. Dat is slechts gedeeltelijk gelukt.

Helaas zijn er recentelijk ontwikkelingen geweest die de bouw aan ’t Wijdtveld zullen vertragen. Eind november 2021 bepaalde de Hoge Raad in het Didam-arrest dat overheden de verkoop van onroerend goed (ook grond) niet langer via een-op-een transacties met een marktpartij mogen afwikkelen. Andere gegadigden moeten kunnen meedingen. Dit geldt ook voor de gemeente Venlo. Wat dat concreet betekent voor de plannen van ’t Wijdtveld (en Kurversgraaf), is nu nog niet bekend.

Wij hebben een vervolg overleg gepland op 11 juli as. waar de volgende zaken op de agenda staan:

 1. Een door de gemeente uitgewerkt tijdsplan voor de bouwplannen van ‘t Wijdtveld en Kurversgraaf, gezien de recente ontwikkelingen (Didam arrest). We hebben gevraagd hierin ook aan ’t Erf mee te nemen, aangezien we daar nog geen concrete tijdsplanning voor hebben ontvangen.
 2. Tevens zou de gemeente een voorstel uitwerken voor de fasering van diverse woningplannen met daarin opgenomen een voorstel voor locaties en aantallen, waarbij gekeken wordt naar mogelijkheden zowel binnen en buiten de bestaande contouren.
 3. Communicatie aan ’t Erf: we hebben gevraagd om iedereen, die interesse heeft getoond in deze bouwlocaties, te informeren over de status en voortgang. Dat is nog niet (voor iedereen) gebeurd.

We kijken met vertrouwen uit naar onze afspraak met de gemeente op 11 juli as en hopen dat we dan concrete stappen kunnen zetten richting woningbouw. Stapje voor stapje….

PRE-MANTELZORGWONING BIJ UW HUIS?

Het plaatsen of bouwen van een mantelzorgwoning is pas mogelijk als er sprake is van een zorgindicatie. Via de regeling voor pre-mantelzorgwoningen zijn er ook mogelijkheden om een tijdelijke vergunning te krijgen als er nog geen zorgindicatie is. Zo bent u klaar voor de verwachte toekomst.

Meer informatie over de (pre-)mantelzorgregeling vindt u via: www.venlo.nl/omgevingsvergunning. Heeft u nog vragen? Bel dan via telefoonnummer 14 077 of stuur een e-mail naar info@venlo.nl.