Start van de werkgroep Verbinding

Deze werkgroep is het smeermiddel tussen de inwoners en de verschillende instanties. Vaak kunnen mensen zelf allerlei zaken regelen maar soms is er iets hulp nodig. Ook het signaleren van tekortkomingen ziet de dorpsraad als een doel. Waar krijgt deze werkgroep zoal mee te maken? De gerealiseerde speeltuin, zorgcomplex, zorgcentrum, SVA, statushouders en wel.kom, hartslag, dorpscoach, huis van de wijk, MFA, consultatiebureau en misschien nog veel meer! Heb je interesse? Meld je dan nu vast aan via info@dedorpsraadarcen.nl. De eerste bijeenkomst zal zijn op dinsdag 6 juni aanvang 19.30 uur in MFA de Schans. Heb je ideeën en wil je meepraten? Kom dan naar deze bijeenkomst!

Agenda openbare dorpsraad

Woensdag 17 mei aanvang 19.30 uur in MFA de Schans

1. Opening.

2. Notulen van de vorige vergadering op 15-02-2017

3. Ingekomen stukken/mededelingen

4. Update van de werkgroepen:

-Wonen
-Bomen
-Speeltuin
-Dijkverzwaring
-Verkeer
-Zorgcomplex

5. Dijkverzwaring
Bijdrage van Christine Jansen van de gemeente Venlo en
Wout de Fijter en Sjoerd Haitsma van het waterschap Limburg.

Hoe zit het project bestuurlijk in elkaar, technische uitleg en hoe gaan we verder.

6. Rondvraag

8. Sluiting