Evaluatie hoogwater

Hierboven een artikel uit “de Limburger” van afgelopen zaterdag. In Arcen overheerst de blijdschap dat het water buitendijks is gehouden maar ook dat er veel zaken beter aangepakt moeten worden. De informatievoorziening naar Arcenaren is zeker een van verbeterpunten, maar ook het afsluiten van het dorp en de coördinatie van vrijwilligers. De dorpsraad zal een concept-evaluatie schrijven vanuit het perspectief van het dorp. Iedere Arcenaar kan daar aanvullingen voor aandragen en het concept zal op deze website verschijnen. In september zullen we, als corona het toelaat, een openbare dorpsraad houden waarbij de concept-evaluatie aan bod komt. Als de evaluatie compleet is zullen we deze aanbieden aan de veiligheidsregio, gemeente Venlo en Waterschap Limburg.

Overwinning op het water!

Arcen heeft het water buiten de huidige dijken kunnen houden. Helaas zijn er een aantal gebouwen die buitendijks liggen, wel onder water komen te staan, bijvoorbeeld graanbranderij de IJsvogel. Om de overwinning op het water te vieren steken veel Arcenaren de vlag uit. Een Limburgse heeft de voorkeur maar een Nederlandse is ook prima. Laat de vlag hangen zo lang het blije gevoel aanhoudt.

Dreigend hoogwater

Waterschap Limburg heeft in Arcen de demontabele schotten geplaatst wegens de verwachte hoge waterstand van de Maas. Op dit moment valt het peil nog mee, wel staat de wandelpromenade grotendeels onder water. Het waterschap voorziet vooralsnog geen problemen in Arcen. De actuele waterstanden en waarschuwingen kun je zien op waterstandlimburg.nl en op waterschaplimburg.nl houdt het waterschap een liveblog bij.

Niets te melden

Na de proef met eenrichtingsverkeer en de andere bus-route is er door de werkgroep verkeer een tweede enquête gehouden. De resultaten zijn doorgespeeld aan de gemeente en er zou verder gesproken worden met gemeente en Arriva. Tot grote teleurstelling van de dorpsraad wil dit tot nu toe voor geen meter vlotten. Dit doet geen recht aan de vele tijd en energie die er door de werkgroep in is gestoken. We kunnen geen voortgang melden maar zodra dit wel kan leest u het direct!

Vandaag in de Limburger:

Venlo wil vijf ton bijdragen aan zelfsluitende waterkering in Arcen: ‘Het kan niet meer fout gaan’

Door Peter Heesen

Venlo wil vijf ton bijdragen aan zelfsluitende waterkering in Arcen: ‘Het kan niet meer fout gaan’
Het is de bedoeling de waterkering met demontabele schotten in Arcen te vervangen door een zelfsluitende waterkering. Afbeelding: Ger Peeters

Het gemeentebestuur van Venlo wil vijf ton bijdragen aan de realisering van een zelfsluitende waterkering in Arcen. Hiermee voldoet de gemeente aan het verzoek van het waterschap, stelt ze. Een woordvoerster van wethouder Marij Pollux voegt wel toe dat de gemeenteraad nog met het voorstel moet instellen. Bij de behandeling van de kadernota bleek onlangs echter een raadsmeerderheid voor een forse financiële bijdrage aan deze waterkering, die vanzelf omhoogkomt als het Maaswater stijgt.

Bestuurslid Jos Teeuwen van Waterschap Limburg bevestigt dat de gemeente om deze bijdrage is gevraagd. Hij gaat ervan uit dat de provincie Limburg ook een half miljoen euro op tafel legt. Een zegsvrouw van de provincie beaamt dat voormalig gedeputeerde Carla Brugman eerder heeft toegezegd een flinke duit in het zakje te doen als andere partners dat ook doen. „Maar het is aan het nieuwe college van Gedeputeerde Staten om daarover een besluit te nemen”, benadrukt ze. Bestuurslid Teeuwen van het waterschap wijst erop dat het nog steeds niet zeker is dat die zelfsluitende waterkering er komt. Volgens hem zit er nog een gat in de begroting. Hij wil niet zeggen hoe groot het is, maar wel wie het tekort moet dekken: de aannemer. Teeuwen is van mening dat de winnaar van de aanbesteding ook iets van de prijs moet doen om het „prestigeproject” te mogen uitvoeren, zo zei hij eerder. Als dat niet gebeurt, komt er in de tuinen van de 38 woningen aan de Maasstraat in Arcen een glazen wand op een borstwering, met bij elke tuin een opening die bij hoogwater met schotten gedicht wordt. Zoals het waterschap eerder van plan was.

Voorzitter Paul Hermsen van de stichting Maasbewoners meent dat sprake is van een onderhandelingsstrategie, zodat alle betrokken partijen bijdragen aan de zelfsluitende waterkering. In zijn ogen kan het niet meer fout gaan. Het waterschap wil in 2024 starten met de werkzaamheden.