Openbare dorpsraad van 17 mei 2017

Dank voor de grote opkomst gisteravond. Ondanks het mooie weer waren er meer dan 50 mensen aanwezig. De belangrijkste zaken die aan de orde kwamen:

Van Woonwenz is informatie gekomen over de woningen aan de Wal. De afstemming met de gemeente is afgerond en de vergunning is aangevraagd. Er moet nog een bestemmingsplanwijziging plaats vinden en ook deze procedure loopt. Indien er geen gegronde bezwaren zijn kan wellicht aan het einde van dit jaar begonnen worden met de bouw. Er staan 3 traditionele eengezinswoningen  en 9 levensloopbestendige woningen gepland. Deze laatste hebben de badkamer en de hoofdslaapkamer op de begane grond.  De conceptplaatjes zijn tijdens de vergadering getoond maar nog niet voor verspreiding vrijgegeven.

Er zijn door de politie een aantal snelheidsmetingen uitgevoerd op de Maasstraat. Deze werden niet gedaan om te bekeuren maar om inzicht te krijgen in de gereden snelheden. De evaluatie van de verkeersstromen om MFA de Schans vindt nu plaats. Er gaan in de zaal veel stemmen op om de Kasteellaan weer om te draaien qua rijrichting.

Met de heer Rambags van de kasteeltuinen is overleg geweest om het voorgenomen onderhoud van de Lingsforterweg te gebruiken om een aantal knelpunten op te lossen. De planning voor het gedeelte tussen de tiendschuur en de rotonde staat gepland voor november. Het ontbreken van een voetpad van de dienstingang tot de rotonde, het feit dat fietsers vanaf de maliebaan in korte tijd 2 keer moeten oversteken en het parkeerprobleem in Arcen  zijn allen aan de orde geweest. De heer Rambags stelde zich zeer constructief op en besloten werd om er samen de schouders onder te zetten.

De herplanting van de Maasstraat is een onoverzichtelijk geheel zonder begin en eind. Er moeten andere bomen komen, kabels moeten verlegd, er gaat wellicht een dijkverlegging plaatsvinden en de Maasstraat moet heringericht op verkeersgebied. Er is bij de gemeente Venlo echter nog niemand verantwoordelijk gemaakt om dit alles te coördineren. Wethouder Aldewereld heeft wel toegezegd dit uit te zetten.

Er zal gestart worden met een werkgroep verbinding. De eerste bijeenkomst is op dinsdag 6 juni om 19.30 uur in MFA de Schans. Paul Valckx geeft uitleg wat hij en de heer Cornelissen aan taalles geven aan de statushouders van de Dunantstraat. Hij pleit er ook voor om binnen de werkgroep verbinding zaken breed aan te pakken om deze heren te helpen integreren. Er liggen ook kansen voor het dorp! Toos Brands en Susanne Valckx hebben het onderzoek “Toegankelijkheid dorp Arcen” afgerond. Het onderzoek zal binnenkort op de website verschijnen en aan de gemeente worden aangeboden.

Namens de gemeente Venlo heeft Christine Jansen een presentatie verzorgd over de rol van de gemeente in de dijkverzwaring. Wout de Fijter en Sjoerd Haitsma verzorgden daarna een presentatie namens het Waterschap Limburg. Hierin kwamen het te volgen proces en de techniek ter sprake. Beide  presentaties zijn bijgevoegd.Openbare Dorpsraad 2017-05-17 gemeente Venlo en dijkversterking Openbare Dorpsraad 2017-05-17 Waterschap Limburg

Start van de werkgroep Verbinding

Deze werkgroep is het smeermiddel tussen de inwoners en de verschillende instanties. Vaak kunnen mensen zelf allerlei zaken regelen maar soms is er iets hulp nodig. Ook het signaleren van tekortkomingen ziet de dorpsraad als een doel. Waar krijgt deze werkgroep zoal mee te maken? De gerealiseerde speeltuin, zorgcomplex, zorgcentrum, SVA, statushouders en wel.kom, hartslag, dorpscoach, huis van de wijk, MFA, consultatiebureau en misschien nog veel meer! Heb je interesse? Meld je dan nu vast aan via info@dedorpsraadarcen.nl. De eerste bijeenkomst zal zijn op dinsdag 6 juni aanvang 19.30 uur in MFA de Schans. Heb je ideeën en wil je meepraten? Kom dan naar deze bijeenkomst!

Agenda openbare dorpsraad

Woensdag 17 mei aanvang 19.30 uur in MFA de Schans

1. Opening.

2. Notulen van de vorige vergadering op 15-02-2017

3. Ingekomen stukken/mededelingen

4. Update van de werkgroepen:

-Wonen
-Bomen
-Speeltuin
-Dijkverzwaring
-Verkeer
-Zorgcomplex

5. Dijkverzwaring
Bijdrage van Christine Jansen van de gemeente Venlo en
Wout de Fijter en Sjoerd Haitsma van het waterschap Limburg.

Hoe zit het project bestuurlijk in elkaar, technische uitleg en hoe gaan we verder.

6. Rondvraag

8. Sluiting