Systeemmaatregel ten koste van alles?

De systeemmaatregel Arcen lijkt een logische keuze. Het hydraulische knelpunt bij het veer naar Broekhuizen moet worden opgelost en dit kan door Waterschap Limburg worden uitgevoerd in combinatie met het HoogWaterBeschermingsProgramma. Nader onderzoek leert echter dat de systeemmaatregel het hydraulisch knelpunt niet oplost. Het door de dorpsraad Arcen aangedragen plan Hertogbroek doet dat wel. Na deze conclusie maakt het Waterschap een draai en zegt dat het oplossen van het knelpunt niet de reden is voor de systeemmaatregel, maar het behouden van winterbed. Het Waterschap gaat zelfs zo ver dat het onjuiste informatie verstrekt aan Minister Cora van Nieuwenhuizen. Wordt dit alles gedaan om een positieve beslissing van de Minister te forceren? Waarom kijkt het Waterschap niet objectief naar de systeemmaatregel? Is het echt alleen maar te doen om het geld uit de MIRT pot? Waarom wordt het hydraulisch knelpunt niet opgelost? Dit bespaart miljoenen in de dijkversterkingen stroomopwaarts! De dorpsraad Arcen voelt zich niet serieus genomen bij de afweging van de systeemmaatregel vandaar bijgaand artikel.

Bericht van de Klosterhoaf

Woonzorghuis Klosterhoaf staat voor Zorgzaam Samen Leven, met veel aandacht voor het familiegevoel en het gemeenschapsgevoel. We bieden ouderen met dementie en/of lichamelijke beperkingen een fijne en liefdevolle plek om op een waardige manier te kunnen wonen. Sommige bewoners hebben moeite met hun geheugen en oriëntatie-vermogen ten gevolge van hun dementie of andere aandoening. Echter wij vinden het belangrijk dat mensen vrij zijn in hun bewegen en invulling van de dag en daarom is bij ons de deur open. In de praktijk kan dit betekenen dat bewoners van Klosterhoaf ook kunnen genieten van het mooie Arcen. Ergens op een terrasje zitten of aan de wandel zijn. De meeste bewoners kunnen hun nieuwe woonomgeving prima terugvinden. Anderen wat moeilijker. In dat geval hebben wij met de familie afspraken gemaakt over de veiligheid en bewegingsvrijheid. Onze collega’s gaan zo nodig het dorp in om bewoners waarvoor dit noodzakelijk is mee terug te begeleiden naar Klosterhoaf.

Natuurlijk kunt u ook altijd even contact opnemen met ons wanneer u denk dat een van de bewoners die aan de wandel is, toch onze hulp nodig heeft. U kunt dan bellen naar 077-7201928.

Zienswijze op dijkversterking

Het project van Waterschap Limburg is aan het einde van een ontwerpfase gekomen. In deze fase wordt het dijktraject bepaald, het zogenaamde voorkeursalternatief (VKA). Dit VKA wordt onderbouwd door een milieu effect rapportage (MER). Op deze 2 zaken heeft de dorpsraad een zienswijze, een soort bezwaarschrift, ingediend. De hoofdpunten uit de zienswijze zijn:

Het voorgestelde schiereiland bij de brouwerij is ontoelaatbaar omdat het niet een van de varianten is waaruit gekozen kan worden. Tevens is het schiereiland slecht voor het hoogwaterpeil van de Maas en staat het plan Hertogbroek in de weg. Hertogbroek is dé oplossing voor het hydraulische knelpunt bij het veer naar Broekhuizen. Een gestroomlijnde huidige dijk in combinatie met Hertogbroek is het beste ontwerp voor Arcen en Venlo.

Aan het begin van het project is door het waterschap tientallen keren verteld dat er ook kansen zijn in het project, de zogenaamde koppelkansen. Zonder ook nog maar enigszins in overleg te gaan heeft het waterschap de meeste koppelkansen afgevoerd. Naar onze mening onterecht en de koppelkansen verdienen het om beter onderzocht worden. Als voorbeeld het gebied bij de schanstoren. Hier ligt een enorme kans om Arcen te ontwikkelen in combinatie met de dijkversterking. De dijkversterking moet geen lelijk litteken creëren in Arcen maar juist zorgen dat Arcen mooier wordt!

De insteek van de dijkversterking moet zijn om de bestaande ruimtelijke kwaliteit te behouden en waar mogelijk te versterken. Het waterschap gebruikt echter de ligging van het VKA als middel om het type kering te bepalen. In Arcen midden betekent dit een muur met glas. Dit is geheel niet in lijn met de opgave ruimtelijke kwaliteit voor het dijktraject Arcen. Deze ruimtelijke kwaliteit betekent enerzijds het handhaven en versterken van de ruimtelijke samenhang en de cultuurhistorische identiteit van het gebied en anderzijds het toevoegen van nieuwe kwaliteiten. Van Arcen een terrarium maken is geen nieuwe kwaliteit!

Visie gebied Schanstoren aangeboden aan wethouders

De afgelopen maanden heeft een werkgroep van de dorpsraad Arcen zich bezig gehouden met het opstellen van een visie op het gebied bij de Schanstoren in Arcen. Het is een van de mooiste plekjes in Arcen en er komen veel ontwikkelingen af op dit gebied zoals dijkversterking, rivierverruiming, verkeer en toerisme. Het doel van deze visie is om al deze gebeurtenissen op elkaar af te stemmen, om zo tot een verbetering te komen van de ruimtelijke kwaliteit. Deze visie is vandaag aangeboden aan de wethouders Pollux, Boom, Peeters en Roest van de gemeente Venlo. De dorpsraad hoopt met deze visie de gemeente Venlo er van te doordringen dat het belangrijk is om nu met de ontwikkeling van dit historische stukje Arcen te beginnen.

Enquête verkeer

De gemeente Venlo neemt samen met andere gemeenten deel aan een
onderzoek hoe wegen binnen de bebouwde kom veilig en aantrekkelijk ingericht kunnen worden. Ook wegen van onze gemeente zijn betrokken bij dit onderzoek. Hieraan gerelateerd wordt een afstudeeronderzoek van de Universiteit Twente uitgevoerd waarin onderzoek wordt gedaan naar snelheden op wegen. U kunt ook bijdragen aan dit onderzoek door het invullen van een online enquête (Uiterlijk 30 april). Met uw antwoorden kan worden onderzocht welke factoren invloed hebben op de snelheid, waarmee uiteindelijk de verkeersveiligheid kan worden verbeterd. U vindt de enquête via deze link: https://bit.ly/3bTJ1sE Invullen op smartphone of tablet is ook mogelijk! Uiteraard is deze enquête anoniem.

Mocht de bovenstaande verkorte link niet werken kan het ook via onderstaande originele link:
https://utwentebs.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_8xoFMhkx13ongDb