Provincie doet niets aan rotonde

Naar aanleiding van vragen van bewoners van de Lingsforterweg, en anderen, heeft de werkgroep verkeer diverse acties ondernomen om de oversteek van de fietsers op de rotonde Kasteeltuinen aan de N 271 te verbeteren. Men ziet daar immers dikwijls aarzelende (Duitse) automobilisten en hardrijdende Nederlanders, wat tot twijfel en gevaarlijke situaties leidt met name bij jeugdige fietsers. De werkgroep heeft bij de provincie diverse verbeteringen voorgesteld die niet altijd veel geld zouden kosten. Op verzoek is achtereenvolgens een verkeersveiligheidsdeskundige en GS-lid Brugman ter plaatse komen kijken: zonder resultaat. Vervolgens zijn, door de inzet van het plaatselijk Statenlid Thea Jetten, vragen gesteld aan het provinciaal bestuur. Ook dat resultaat is bedroevend: men doet niets met de suggesties. Wel wil men kleine fysieke maatregelen treffen, welke dat ook mogen zijn. De dorpsraad is zeer teleurgesteld over de opstelling van de provincie. Citaat uit de beantwoording van de provincie:

Dijkversterking

Afgelopen woensdag was er een presentatie van het Waterschap waar de nota voor het voorkeursalternatief werd gepresenteerd. Dit is de volgende fase in de dijkversterking. De nota is onderaan dit artikel bijgevoegd en is voor 90% klaar. Het enige punt waar naar de Arcenaren is geluisterd is de plek van de kering in Arcen Midden, voor de rest krijgt Arcen nul op het rekest. Voorbeelden hiervan zijn Arcen Noord, de Schanstoren, de keuze van de uitvoering van de kering en de stadsmuur.

De uitkomst in Arcen Noord is een gedrocht van een dijktraject dat veel weg heeft van handjeklap tussen Waterschap en Rijkswaterstaat. RWS krijgt een dijkteruglegging en het Waterschap een pot met geld om een groot gedeelte van de dijk in Arcen aan te leggen. “Dit is toch weggooien van belastinggeld!” wordt veel gezegd.

De Schanstoren werd geopperd als koppelkans, een gebied dat voor Arcen een belangrijke ontwikkeling kan zijn, niet alleen nu maar ook in de komende 100 jaar. Dit gebied ligt in de nota echter buitendijks. Er wordt gezegd dat RWS geen millimeter prijs wil geven en dat is het dan. Ook de bewoners van la Tour Meuse voelen zich hier niet prettig bij omdat bij hoogwater de stroming dwars op de toren komt te staan.

Voor de keuze van het type kering is aan het begin van het project gezegd dat het natuurlijk allemaal maatwerk zou zijn. In een later stadium zou er uitgebreid overleg plaatsvinden. Het tegendeel is echter waar: niets maatwerk en al helemaal geen overleg.

Een andere koppelkans was de stadsmuur. Als je dan toch een kering moet aanleggen, laat deze dan tenminste geen afbreuk doen aan het cultuurhistorische karakter van het dorp. Het gedeelte kering van de Schanstoren tot en met Alt Arce zou uitgevoerd kunnen worden als voormalige stadsmuur met een opdrijvende kering. Misschien zou Arcen er zelfs wel aantrekkelijker door worden. Aan deze koppelkans is 0 (nul) vervolg gegeven.

Er wordt een litteken gemaakt in Arcen en zaken die dit litteken kunnen verzachten worden van tafel geveegd. Met andere woorden: Arcen krijgt geen stuk van de taart, alleen maar de ellende. De komende tijd gaat de dorpsraad de belangen van Arcen breder uitdragen om zo te proberen een voor Arcen acceptabele dijkversterking te krijgen.

Op deze plek stond de concept nota VKA 90% maar deze is op verzoek van het Waterschap verwijderd. Mocht u het document willen lezen dan kunt u een mailtje sturen naar info@dedorpsraadarcen.nl en u krijgt het document.

Werkzaamheden Raadhuisplein

Vandaag kregen we onderstaand bericht van Pieter van de Rijdt, onze stadsdeelmanager:

Er vinden werkzaamheden plaats aan het raadhuisplein in Arcen. Nu blijkt bij het verwijderen van de “Natuursteen-banden” vele hiervan stuk gegaan zijn. Helaas is er een levertijd van 4 tot 6 weken op deze “Natuursteen-banden”. Er is afgesproken met de aannemer dat we nu op locatie alles gaan opruimen zonder dat er banden gemonteerd gaan worden. Bij binnenkomst van de banden zullen deze met spoed gemonteerd gaan worden.