Kalender

Oproep aan alle verenigingen die hun activiteiten in de nieuwe kalender geplaatst willen hebben.

In het voorjaar is er op deze site uitleg gegeven dat de gratis uitgegeven kalender door de dorpsraden
Arcen-Lomm-Velden in 2018 is overgenomen door FMR Producties. Toen (voor kalender 2018) liepen de aanmeldingen nog via de dorpsraad Velden. We moesten afwachten of FMR na 2018 verder wilde gaan hiermee.
Er is aangegeven dat zij door willen gaan en daarover zijn toen afspraken gemaakt. De dorpsraden treden helemaal terug, financiëel niet meer haalbaar.
De gehele lay-out en acquisitie zo ook de redactionele invulling wordt voor de kalender 2019 door FMR  verzorgd. OOK de bezorging wordt door hen uitgevoerd, jammer voor de kas van sommige verenigingen.
Er komen geen foto’s meer in zodat de schrijfruimte groter wordt.
Er ons medegedeeld dat er rond 24 juli naar alle hun bekende mailadressen van verenigingen die verleden jaar in de kalender hebben gestaan een mail is uitgegaan.
Uiteraard is dit een ongunstig tijdstip vanwege de vakantie periode.
Voor jullie als vereniging is de mail van FMR producties misschien onbekend.
Er volgt binnenkort een tweede mail, alleen op deze mail moet/kunt u reageren.
Dus niet meer via de dorpsraden!!!!
Hopelijk neemt u goede kennis van deze info en wordt het aan de secretariaten doorgegeven.

 

 

Kalender 2019

Beste dorpsgenoten,

Wij zijn heel blij om te kunnen melden dat u ook dit jaar een gratis kalender kan worden aangeboden door medewerking van de Dorpsraden Arcen-Lomm-Velden. De kalender wordt weer uitgegeven door FMR Producties net zoals die van 2018. Deze uitgever verzorgt  dit jaar alle gegevens van verenigingen en bedrijven die onder eigen verantwoordelijkheid  worden aangeleverd. De dorpsraden hebben hierin geen bemoeienis meer!

Wanneer deze gegevens moeten worden doorgegeven , welk tijdspad hieraan verbonden is, wordt tijdig gepubliceerd in de Maasdorpen en het Klokje en op de website. Er worden geen foto’s meer geplaatst in de kalender waardoor de schrijfruimte groter wordt. Dit was de wens van velen. De lay-out blijft hetzelfde, ook wordt er aan het ophang systeem niets veranderd. De kosten hiervoor zijn zodanig hoog dat de uitgever hier niet aan wil meewerken. De uitgever verzorgt ook zelf de verspreiding. Dit is jammer voor de diverse verenigingen die in het verleden een aardig centje voor hun clubkas konden bijverdienen. Hopelijk gaan weer veel dorpsgenoten van de gratis kalender gebruikmaken!!

Bomen Maasstraat

Vanmorgen is er weer overleg geweest met mevr.v.Baalen van de gemeente en de werkgroep bomen over het lopende proces van de bomen. Er is momenteel vanuit het ambtelijk apparaat intensief overleg met de verantwoordelijken van alle nutsvoorzieningen die onder of naast de bomen liggen. Dit is nog een moeilijk  traject en uiteraard zijn hier grote kosten aan verbonden bij de herplanting van nieuwe bomen. Vanaf 24 mei worden er proef sleuven gegraven in de Maasstraat om inzichtelijk te krijgen waar de kabels en leidingen allemaal liggen. 6 juni a.s.  om 19.30u. is de openbare dorpsraadsvergadering waar ook mevr.v.Baalen ons allemaal komt informeren hoe de stand van zaken is. Hopelijk komen veel inwoners en  ook zeker veel aanwonenden van de Maasstraat luisteren en meedenken hoe de Maasstraat heringericht kan worden ook wat de bermen aangaat. Het moet weer voor ons allemaal en de toerist een mooie laan worden!

Goede Doelen Week Arcen

De Goede Doelen Week Arcen is ondertussen een begrip in ons dorp geworden. Vanaf 2013,  met een jaar voorbereiding , is door de Dorpsraad Arcen en Jong Arcen dit initiatief opgezet. Het doel was dat er niet meer 11 of 12 keer per jaar  door collectanten bij de inwoners moest worden aangebeld maar de collectes voor alle fondsen samen  binnen een week  zou worden verzorgd. Ook voor de collectanten/vrijwilligers was dit uiteraard veel minder werk. Hierna is er een projectgroep samengesteld door de coördinatoren uit ons dorp van de landelijke instellingen/fondsen die zijn aangesloten bij het Centraal Bureau Fondsenwerving. In totaal doen 11 tot 12 fondsen mee. Het eerste jaar was het nog even wennen maar de opbrengsten zijn daarna in stijgende lijn gegaan! Ook dit jaar is er weer een prachtig resultaat behaald.

Er is voor 12 fondsen een bedrag van € 8500,00 bijeen gebracht door onze dorpsgenoten!!

Hartelijk dank hiervoor. Ook alle vrijwilligers die hieraan hebben meegewerkt  hartelijk dank.

Bomen Maasstraat en Schans.

Donderdag 5 april is er een informatieavond gehouden over de voortgang van het project bomen Maasstraat en Schans. Zoals al was vermeld zijn de bomen opnieuw onderzocht en is er geconstateerd dat er 30 bomen zeer ernstig zijn aangetast door de kastanje bloedingsziekte . Op zeer korte termijn  worden 27 bomen aan de Maasstraat noord en 3 bomen  aan de Schans verwijderd. De bomen worden daarna met regelmaat onderzocht. Ook zijn de bomen  al jarenlang aangetast door de kastanje mineermot. Dit jaar worden de resterende bomen hier tegen bestreden. Diegenen die hier heel veel last van ondervinden kunnen dit melden bij de gemeente.

Mevrouw van Baalen, technisch specialist groen, heeft gesprekken gevoerd met de beheerders van de nuts voorzieningen omdat deze voorzieningen straks bij de totale rooi van de bomen vernieuwd moeten worden. Er is afgesproken/toegezegd dat er bomen met een royale diameter omvang terug komen. Ook zal er een reconstructie van de wegberm moeten komen vandaar onze dringende vraag om de totale herinrichting van de Maasstraat hierin mee te nemen. Er is  gevraagd om het plan in delen uit te voeren omdat er straks bijna geen bomen meer  aan de noordzijde staan om daar al vast te starten met her planten en zo al enigszins een laan effect  op te bouwen. We hebben aangedrongen dat er z.s.m. een plan van aanpak komt met de financiële onderbouwing zodat er budget kan worden aangevraagd bij de gemeenteraad voor de komende begroting. Er is nog een lange weg te gaan!