Nieuws van de werkgroep verkeer

  • Tijdens de dorpsraadvergadering van 13 november zijn plannen onthuld voor het instellen van éénrichtingsverkeer in het centrum van Arcen. Dat zou tevens inhouden een andere route voor lijn 83 (Nijmegen-Venlo vv) van Arriva/Breng. Dit alles om het verkeer in het centrum te ontlasten. Het plan luidde als volgt: Instellen van éénrichtingsverkeer (gemotoriseerd verkeer alleen toegestaan in de richting van Venlo) in de Maasstraat/Schans tussen de Graaf en de splitsing Schans/Kasteellaan. Verkeer vanuit de richting Venlo zou dan bij voorkeur door moeten rijden naar de Kasteeltuin rotonde en verder via de N271 parallelweg naar de Leermarkt/Steeg of via de Barones van Wijmarstraat. Ook zou bezien moeten worden of het (doorgaande) vrachtverkeer zoveel mogelijk uit het centrum geweerd kan worden. Wat betreft de busroute is het plan om nog slechts een halte in Arcen te behouden en wel bij de “Kei” (Lingsforterweg/Kasteellaan). De bussen rijden dan via de N271. Zo wordt inmiddels ook al gereden tijdens omleidingsroutes. Over dit alles zou een enquête worden gehouden is medegedeeld. Uiteraard is dit alles eerst aan de gemeente voorgelegd of er overwegende bezwaren tegen zouden bestaan. Hoewel tijdig verzocht is geen antwoord gekomen voor de dorpsraadvergadering.
  • Inmiddels is wel bericht ontvangen: men wil het plan bezien op zijn (wets)technische mogelijkheden en indien akkoord een proef van twee maanden houden. In januari wordt daarover bericht verwacht. Het is dan praktischer om de enquête te houden na de proef. De werkgroep zal u uiteraard op de hoogte houden van de ontwikkelingen.
  • De werkgroep is tenslotte van mening dat het vrachtverkeer bij voorkeur alleen Arcen mag benaderen via de Rotonde Rooland.

Opruimen zwerfvuil 2019

2019 loopt ten einde en ook in dit jaar hebben een aantal verenigingen het zwerfvuil in ons mooie Arcen opgeruimd. Fijn dat dit gedaan wordt, jammer dat het nodig is. Het zou toch vanzelfsprekend moeten zijn, dat ieder zijn eigen afval in een vuilnisbak gooit en als deze er niet is, mee naar huis neemt om het daar in de afvalbak te gooien. Helaas gebeurt dat nog niet altijd. We merken wel dat er minder afval wordt gedumpt, dus de opruimacties beginnen hun vruchten af te werpen.

Ook komen we nog veel te vaak hondenpoep tegen met of zonder zakje. Ik wil de hondenbezitters nogmaals met klem vragen de poep op te ruimen in een zakje en dit mee naar huis toe te nemen en in de kliko te gooien. Hondenpoep zorgt voor erg veel ergernis. Als ieder zijn steentje bijdraagt houden we Arcen met z’n allen schoon. Natuurlijk geldt dit ook als we onderweg zijn, geen afval dumpen, niet vanuit de auto en ook niet vanaf de fiets.

Ook voor het volgend jaar stelt de gemeente weer een bedrag ter beschikking en een aantal verenigingen hebben al aangegeven weer door te willen gaan. Zo slaan we 2 vliegen in een klap: de verenigingen kunnen de kas spekken en Arcen vaart hier wel bij. Nogmaals een dankjewel aan alle verenigingen en vrijwilligers die meegeholpen hebben.

 

Rotonde Kasteeltuinen op de N 271

Tijdens de laatste dorpsraadvergadering is in de rondvraag aandacht gevraagd voor de gevaarlijke oversteek van fietsers en voetgangers bij genoemde rotonde op de N271 richting Kasteeltuinen. Naar aanleiding daarvan heeft de werkgroep verkeer van de Dorpsraad contact opgenomen met de wegbeheerder: de provincie Limburg. Dat heeft ertoe geleid dat een verkeersveiligheidsdeskundige van de provincie de situatie binnenkort ter plaatse komt bekijken.

Over de resultaten zullen wij zo snel mogelijk berichten.

Veilige Schoolzones

RENDERS-2 Julie – Weiert

In de komende weken zal de gemeente uitvoering gaan geven aan het project Veilige Schoolzones. Het ontwerp voor Arcen staat in bovengenoemde link Renders-2 Julie-Weiert.

Er zullen 2 accentpalen geplaatst worden en 2x schoolzone aangebracht worden in een markering. Op de foto zijn de accentpalen wel te zien maar de markering schoolzone niet. Deze wordt wel in de uitvoering meegenomen.

Vanuit de werkgroep verkeer is de vraag neergelegd bij de gemeente of er bij de kruising Lingsforterweg/Barones van Wijmarstraat  (ook een ingang naar de school) eveneens een dergelijke voorziening komt. Hierop hebben we nog geen antwoord gekregen.

Het streven is om de uitvoering van dit project voor de bouwvak bij alle scholen in Venlo af te ronden.

Werkgroep verkeer

24 april j.l. is er een  bijeenkomst geweest van de werkgroep verkeer samen met de ondernemers uit het centrum van Arcen. De vergadering is gehouden bij Hotel Arcen en de opkomst was erg groot. De problemen die zich voordoen op drukke dagen, zoals het parkeren van auto’s her en der en het stallen van fietsen en motoren overal in het centrum, leeft dus zeker ook bij de ondernemers. Ook wordt er veel te hard gereden, met name op de Schans en de Maasstraat.

Will legt uit wat de bedoeling is: praten met elkaar over een aantal onderwerpen met betrekking tot het verkeer en het parkeren in Arcen. Duidelijk is geworden, dat ook de ondernemers problemen ervaren en graag mee willen denken over oplossingen. Mogelijke oplossingen worden dan ook door de ondernemers aangereikt, zoals parkeren bij de Kasteeltuinen (hierover lopen al gesprekken tussen Dorpsraad, gemeente en de Kasteeltuinen), blauwe zone in het centrum van Arcen, bewaakte fietsenstalling, eenrichtingsverkeer, busverkeer buiten centrum houden, het permanent plaatsen van smileys. Het zijn maar een aantal mogelijkheden die genoemd worden. Maar iedereen is het er over eens, dat er gehandhaafd moet worden. Zo lang dat niet gebeurd, zal er niet veel veranderen. Er zal bekeken worden, of er mogelijkheden zijn, om dit zelf in de hand te nemen omdat het handhaven geen prioriteit heeft bij de politie en er te weinig boa’s in Venlo zijn.

Dit overleg is door de ondernemers als zeer prettig ervaren en afgesproken is om dit zeker vaker te doen. Ook zal er een bijeenkomst gepland worden voor de aanwonenden van het centrum, zodat ook zij aan kunnen geven welke problemen er zijn.

Op 1 mei heeft de werkgroep vergaderd en zijn  bovengenoemde voorstellen  besproken. We gaan zo snel mogelijk aan de slag om te kijken wat haalbaar is. Nieuwe ontwikkelingen worden zo snel mogelijk gecommuniceerd middels onze openbare Dorpsraadvergadering. Deze is gepland op 5 juni a.s. om 20.00 in het MFA. We hopen weer op een grote opkomst.