Smileys Dorperheideweg

Dorpsraad en gemeente wil het zo veilig mogelijk maken in Arcen. Ook en met name t.a.v. de snelheid die wordt gereden. In samenspraak met de gemeente worden dan ook periodiek op verschillende wegen zgn. smileys geplaatst. Helaas worden ze ook voor andere doeleinden gebruikt (terwijl het nog geen kermis is) Immers op de Dorperheideweg zijn beide smileys beschoten met kennelijk een luchtdrukgeweer. Deze is daardoor zwaar beschadigd en buiten gebruikt. Wordt nu ter reparatie aangeboden. Dat houdt in dat de planning voor de plaatsing mogelijk in gevaar komt. Wat jammer toch allemaal

Dorpsraad en gemeente wil het zo veilig mogelijk maken in Arcen.

Provincie doet niets aan rotonde

Naar aanleiding van vragen van bewoners van de Lingsforterweg, en anderen, heeft de werkgroep verkeer diverse acties ondernomen om de oversteek van de fietsers op de rotonde Kasteeltuinen aan de N 271 te verbeteren. Men ziet daar immers dikwijls aarzelende (Duitse) automobilisten en hardrijdende Nederlanders, wat tot twijfel en gevaarlijke situaties leidt met name bij jeugdige fietsers. De werkgroep heeft bij de provincie diverse verbeteringen voorgesteld die niet altijd veel geld zouden kosten. Op verzoek is achtereenvolgens een verkeersveiligheidsdeskundige en GS-lid Brugman ter plaatse komen kijken: zonder resultaat. Vervolgens zijn, door de inzet van het plaatselijk Statenlid Thea Jetten, vragen gesteld aan het provinciaal bestuur. Ook dat resultaat is bedroevend: men doet niets met de suggesties. Wel wil men kleine fysieke maatregelen treffen, welke dat ook mogen zijn. De dorpsraad is zeer teleurgesteld over de opstelling van de provincie. Citaat uit de beantwoording van de provincie:

Nieuws van de werkgroep verkeer

  • Tijdens de dorpsraadvergadering van 13 november zijn plannen onthuld voor het instellen van éénrichtingsverkeer in het centrum van Arcen. Dat zou tevens inhouden een andere route voor lijn 83 (Nijmegen-Venlo vv) van Arriva/Breng. Dit alles om het verkeer in het centrum te ontlasten. Het plan luidde als volgt: Instellen van éénrichtingsverkeer (gemotoriseerd verkeer alleen toegestaan in de richting van Venlo) in de Maasstraat/Schans tussen de Graaf en de splitsing Schans/Kasteellaan. Verkeer vanuit de richting Venlo zou dan bij voorkeur door moeten rijden naar de Kasteeltuin rotonde en verder via de N271 parallelweg naar de Leermarkt/Steeg of via de Barones van Wijmarstraat. Ook zou bezien moeten worden of het (doorgaande) vrachtverkeer zoveel mogelijk uit het centrum geweerd kan worden. Wat betreft de busroute is het plan om nog slechts een halte in Arcen te behouden en wel bij de “Kei” (Lingsforterweg/Kasteellaan). De bussen rijden dan via de N271. Zo wordt inmiddels ook al gereden tijdens omleidingsroutes. Over dit alles zou een enquête worden gehouden is medegedeeld. Uiteraard is dit alles eerst aan de gemeente voorgelegd of er overwegende bezwaren tegen zouden bestaan. Hoewel tijdig verzocht is geen antwoord gekomen voor de dorpsraadvergadering.
  • Inmiddels is wel bericht ontvangen: men wil het plan bezien op zijn (wets)technische mogelijkheden en indien akkoord een proef van twee maanden houden. In januari wordt daarover bericht verwacht. Het is dan praktischer om de enquête te houden na de proef. De werkgroep zal u uiteraard op de hoogte houden van de ontwikkelingen.
  • De werkgroep is tenslotte van mening dat het vrachtverkeer bij voorkeur alleen Arcen mag benaderen via de Rotonde Rooland.

Opruimen zwerfvuil 2019

2019 loopt ten einde en ook in dit jaar hebben een aantal verenigingen het zwerfvuil in ons mooie Arcen opgeruimd. Fijn dat dit gedaan wordt, jammer dat het nodig is. Het zou toch vanzelfsprekend moeten zijn, dat ieder zijn eigen afval in een vuilnisbak gooit en als deze er niet is, mee naar huis neemt om het daar in de afvalbak te gooien. Helaas gebeurt dat nog niet altijd. We merken wel dat er minder afval wordt gedumpt, dus de opruimacties beginnen hun vruchten af te werpen.

Ook komen we nog veel te vaak hondenpoep tegen met of zonder zakje. Ik wil de hondenbezitters nogmaals met klem vragen de poep op te ruimen in een zakje en dit mee naar huis toe te nemen en in de kliko te gooien. Hondenpoep zorgt voor erg veel ergernis. Als ieder zijn steentje bijdraagt houden we Arcen met z’n allen schoon. Natuurlijk geldt dit ook als we onderweg zijn, geen afval dumpen, niet vanuit de auto en ook niet vanaf de fiets.

Ook voor het volgend jaar stelt de gemeente weer een bedrag ter beschikking en een aantal verenigingen hebben al aangegeven weer door te willen gaan. Zo slaan we 2 vliegen in een klap: de verenigingen kunnen de kas spekken en Arcen vaart hier wel bij. Nogmaals een dankjewel aan alle verenigingen en vrijwilligers die meegeholpen hebben.