Update Werkgroep Wonen

Op 30 mei jl. zijn we met de hele werkgroep wonen (4 man sterk) naar de gemeente gegaan om overleg te voeren. Belangrijkste doel: maken van concrete afspraken over wonen. Dat is slechts gedeeltelijk gelukt.

Helaas zijn er recentelijk ontwikkelingen geweest die de bouw aan ’t Wijdtveld zullen vertragen. Eind november 2021 bepaalde de Hoge Raad in het Didam-arrest dat overheden de verkoop van onroerend goed (ook grond) niet langer via een-op-een transacties met een marktpartij mogen afwikkelen. Andere gegadigden moeten kunnen meedingen. Dit geldt ook voor de gemeente Venlo. Wat dat concreet betekent voor de plannen van ’t Wijdtveld (en Kurversgraaf), is nu nog niet bekend.

Wij hebben een vervolg overleg gepland op 11 juli as. waar de volgende zaken op de agenda staan:

  1. Een door de gemeente uitgewerkt tijdsplan voor de bouwplannen van ‘t Wijdtveld en Kurversgraaf, gezien de recente ontwikkelingen (Didam arrest). We hebben gevraagd hierin ook aan ’t Erf mee te nemen, aangezien we daar nog geen concrete tijdsplanning voor hebben ontvangen.
  2. Tevens zou de gemeente een voorstel uitwerken voor de fasering van diverse woningplannen met daarin opgenomen een voorstel voor locaties en aantallen, waarbij gekeken wordt naar mogelijkheden zowel binnen en buiten de bestaande contouren.
  3. Communicatie aan ’t Erf: we hebben gevraagd om iedereen, die interesse heeft getoond in deze bouwlocaties, te informeren over de status en voortgang. Dat is nog niet (voor iedereen) gebeurd.

We kijken met vertrouwen uit naar onze afspraak met de gemeente op 11 juli as en hopen dat we dan concrete stappen kunnen zetten richting woningbouw. Stapje voor stapje….

PRE-MANTELZORGWONING BIJ UW HUIS?

Het plaatsen of bouwen van een mantelzorgwoning is pas mogelijk als er sprake is van een zorgindicatie. Via de regeling voor pre-mantelzorgwoningen zijn er ook mogelijkheden om een tijdelijke vergunning te krijgen als er nog geen zorgindicatie is. Zo bent u klaar voor de verwachte toekomst.

Meer informatie over de (pre-)mantelzorgregeling vindt u via: www.venlo.nl/omgevingsvergunning. Heeft u nog vragen? Bel dan via telefoonnummer 14 077 of stuur een e-mail naar info@venlo.nl.

Onderzoek Woonwensen – Resultaten Enquête

202 reacties hebben we ontvangen op deze enquête, dat is een mooi aantal. Bedankt!

De resultaten van de enquête zijn samengevat in bijgaand document. Hieruit blijkt dat 133 personen / gezinnen op zoek zijn naar een andere woning, verdeeld over verschillende leeftijdscategorieën (pag. 1). Pagina 2 en 3 geven inzicht in woonwens en woningtype. Deze aantallen zijn groter dan het aantal van 133 omdat er bij deze vragen meerdere keuzes ingevuld kunnen worden. De laatste pagina geeft inzicht bij woningverkoop.

Hoe nu verder? Wij zullen deze resultaten (o.a.) delen met de gemeente en dit in een vervolg afspraak toelichten. Daaruit zullen nieuwe afspraken gemaakt worden met als doel om zo snel mogelijk nieuwbouw in Arcen te realiseren. Wordt vervolgd.

Onderzoek woonwensen – HERINNERING

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is image-1.png

Op 2 december zijn we deze enquête gestart. Hebt u nog geen tijd gehad om dit in te vullen, of bent u het vergeten? Vul het snel in, want we sluiten de enquête op 31 december.

Om een zo goed mogelijk beeld te krijgen van “onze” woonwensen is het belangrijk dat zo veel mogelijk bewoners dit invullen, of u op zoek bent naar een andere woning of niet, dat maakt niet uit.

Bij deze een vriendelijk verzoek om deze enquête alsnog in te vullen. Alvast bedankt voor de moeite.

ENQUÊTE

Resultaat Enquête “Toekomst ’t Wijdtveld”

Met een royaal aantal van 265 reacties hebben we deze enquête gesloten. Het resultaat is als volgt:

  • Helemaal bebouwen                                  27%
  • Half bebouwen / half speelpark               41%
  • Helemaal speelpark                                    32%

Wij zullen de resultaten delen met de gemeente, zodat dit in de vervolggesprekken meegenomen kan worden. We willen iedereen bedanken voor het invullen en zullen jullie op de hoogte houden zodra er nieuws is.

Zoals jullie wellicht gezien hebben, is er ook nog een 2e enquête uitgeschreven over de woonwensen in Arcen. Indien jullie deze nog niet hebben ingevuld, zou het fijn zijn om dat alsnog te doen. De link naar deze ENQUETE staat hier onder.

ENQUÊTE