Verbinding!

De eerste bijeenkomst van de werkgroep verbinding is prima verlopen, er waren 16 personen aanwezig! We hebben gebrainstormd waar in Arcen behoefte aan is. De missie van de Dorpsraad Arcen is samenwerken aan een vitaal en gastvrij dorp, waar iedereen meetelt en meedoet. Er zijn een aantal concrete punten naar voren gehaald die we als eerste aanpakken:

  1. Verzamelen van informatie uit vorige overleggen en het DOP.
  2. Er moet één informatiepunt komen waar men terecht kan. Eventueel wordt de nieuwe locatie van de huisarts een optie. Er is al een informatiepunt van de gemeente in MFA de Schans, geopend op donderdag van 10.00 tot 12.00 uur. Met vragen over wonen, welzijn, werk, inkomen, jeugd en zorg kunt u hier terecht. U kunt ook bellen: 077-760 06 31, alleen tijdens openingsuren.
  3. In september wordt gestart met een taalcafé.
  4. Er moet een  informatiepakket komen voor alle Arcenaren. Dit moet digitaal maar ook old school.
  5. Ondersteuning van de open inloop van het huis van de wijk, eerst publicitair.
  6. Woningbemiddeling voor Arcenaren, met het oog op de huizen aan de Wal.

Verder hebben we een heel aantal punten waar we de volgende vergadering verder over praten. Wordt vervolgd.

Vandaag om 19.30 uur in MFA de Schans!

Eerste bijeenkomst van de werkgroep verbinding. Deze werkgroep is het smeermiddel tussen de inwoners onderling, en met de verschillende instanties. Vaak kunnen mensen zelf allerlei zaken regelen maar soms is er iets hulp nodig. Ook het signaleren van tekortkomingen ziet de dorpsraad als een doel. Waar krijgt deze werkgroep zoal mee te maken? De gerealiseerde speeltuin, zorgcomplex, zorgcentrum, Samenwerkende Verenigingen Arcen, statushouders en wel.kom, Jongerenwerk, hartslag, dorpscoach, huis van de wijk, MFA, consultatiebureau en misschien nog veel meer! De eerste bijeenkomst zal zijn op dinsdag 6 juni aanvang 19.30 uur in MFA de Schans. Heb je ideeën en wil je meepraten? Kom dan naar deze bijeenkomst! Deel deze uitnodiging met mensen die geïnteresseerd kunnen zijn.

Werkgroep dijkversterking

Op 01 juni is de werkgroep voor het eerst bij elkaar geweest. Het was een vruchtbare vergadering waar we hebben geïnventariseerd en een plan gemaakt.

Een aantal punten:

-We maken ons zorgen over het budget. De opgave in Arcen is complex. Straks is er te weinig geld over om een goede oplossing te kunnen kiezen.

-Hoe gaat het Waterschap om met planschade? Mensen die nu hun huis aan de Maas willen verkopen hebben hier al last van.

-Hoe komen we tot een zo laag mogelijk benodigd peil voor Arcen?

-We moeten meer know how inwinnen bij verschillende personen

-Hoe kunnen we een en ander concreter maken? Hieronder een CONCEPT voorbeeld hoe een dijk er uit zou kunnen zien. Het is maar een IDEE, het kan ook heel anders worden met bijvoorbeeld een demontabele wand.

Voor de uitwerking van Wil Joosten naar een idee van Louis Reutelingsperger klik op het volgende: Arcense Maas vestingmuur

 

Openbare dorpsraad van 17 mei 2017

Dank voor de grote opkomst gisteravond. Ondanks het mooie weer waren er meer dan 50 mensen aanwezig. De belangrijkste zaken die aan de orde kwamen:

Van Woonwenz is informatie gekomen over de woningen aan de Wal. De afstemming met de gemeente is afgerond en de vergunning is aangevraagd. Er moet nog een bestemmingsplanwijziging plaats vinden en ook deze procedure loopt. Indien er geen gegronde bezwaren zijn kan wellicht aan het einde van dit jaar begonnen worden met de bouw. Er staan 3 traditionele eengezinswoningen  en 9 levensloopbestendige woningen gepland. Deze laatste hebben de badkamer en de hoofdslaapkamer op de begane grond.  De conceptplaatjes zijn tijdens de vergadering getoond maar nog niet voor verspreiding vrijgegeven.

Er zijn door de politie een aantal snelheidsmetingen uitgevoerd op de Maasstraat. Deze werden niet gedaan om te bekeuren maar om inzicht te krijgen in de gereden snelheden. De evaluatie van de verkeersstromen om MFA de Schans vindt nu plaats. Er gaan in de zaal veel stemmen op om de Kasteellaan weer om te draaien qua rijrichting.

Met de heer Rambags van de kasteeltuinen is overleg geweest om het voorgenomen onderhoud van de Lingsforterweg te gebruiken om een aantal knelpunten op te lossen. De planning voor het gedeelte tussen de tiendschuur en de rotonde staat gepland voor november. Het ontbreken van een voetpad van de dienstingang tot de rotonde, het feit dat fietsers vanaf de maliebaan in korte tijd 2 keer moeten oversteken en het parkeerprobleem in Arcen  zijn allen aan de orde geweest. De heer Rambags stelde zich zeer constructief op en besloten werd om er samen de schouders onder te zetten.

De herplanting van de Maasstraat is een onoverzichtelijk geheel zonder begin en eind. Er moeten andere bomen komen, kabels moeten verlegd, er gaat wellicht een dijkverlegging plaatsvinden en de Maasstraat moet heringericht op verkeersgebied. Er is bij de gemeente Venlo echter nog niemand verantwoordelijk gemaakt om dit alles te coördineren. Wethouder Aldewereld heeft wel toegezegd dit uit te zetten.

Er zal gestart worden met een werkgroep verbinding. De eerste bijeenkomst is op dinsdag 6 juni om 19.30 uur in MFA de Schans. Paul Valckx geeft uitleg wat hij en de heer Cornelissen aan taalles geven aan de statushouders van de Dunantstraat. Hij pleit er ook voor om binnen de werkgroep verbinding zaken breed aan te pakken om deze heren te helpen integreren. Er liggen ook kansen voor het dorp! Toos Brands en Susanne Valckx hebben het onderzoek “Toegankelijkheid dorp Arcen” afgerond. Het onderzoek zal binnenkort op de website verschijnen en aan de gemeente worden aangeboden.

Namens de gemeente Venlo heeft Christine Jansen een presentatie verzorgd over de rol van de gemeente in de dijkverzwaring. Wout de Fijter en Sjoerd Haitsma verzorgden daarna een presentatie namens het Waterschap Limburg. Hierin kwamen het te volgen proces en de techniek ter sprake. Beide  presentaties zijn bijgevoegd.Openbare Dorpsraad 2017-05-17 gemeente Venlo en dijkversterking Openbare Dorpsraad 2017-05-17 Waterschap Limburg