Notitie Reikwijdte en Detailniveau

De Provincie Limburg heeft de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) openbaar gemaakt, een link staat onderaan dit bericht. De NRD is de eerste fase van de Milieu Effect Rapportage over de dijkversterkingen in Arcen. Het betekent de eerste formele stap in het vervullen van de opdrachten die het Waterschap Limburg gekregen heeft. Het is mogelijk om bezwaar te maken tegen zaken in deze NRD of zaken te melden die er niet instaan, dit heet een zienswijze indienen. Iedereen kan een zienswijze indienen bij de Provincie Limburg en dit kan tot en met 11 april. Schriftelijke zienswijzen moeten worden gericht aan Gedeputeerde Staten van Limburg, t.a.v. de heer J.L. Goudriaan, Postbus 5700, 6202 MA Maastricht. Gedeputeerde Staten van Limburg zorgen ervoor dat de zienswijzen worden behandeld door Waterschap Limburg. Voor het naar voren brengen van mondelinge zienswijzen kunt u contact opnemen met de heer J.L. Goudriaan (tel. (043) 389 7452, jl.goudriaan@prvlimburg.nl) of de heer M. Brauers , tel. (043) 389 7242, mml.brauers@prvlimburg.nl voor het maken van een afspraak.

Op maandag 26 maart houdt het Waterschap een inloopbijeenkomst in Hotel Arcen. Deze bijeenkomst duurt van 16 tot 20 uur en je kunt hier ook mondeling een zienswijze indienen. De werkgroep dijkversterking van de dorpsraad bestudeerd het NRD samen met de Stichting bewoners aan de Maas. Op donderdag 29 maart is er een informatiebijeenkomst voor alle inwoners over het NRD en de eventuele in te dienen zienswijzen namens de dorpsraad en de stichting.

NRD MER Arcen_14-03-2018 (pdf, 28 MB)

Taalvrijwilliger worden?

In Arcen wordt een cursus gegeven om taalvrijwilliger te worden. Een taalvrijwilliger is iemand die een persoon helpt bij het verbeteren van een van de basisvaardigheden (lezen, schrijven, spreken, luisteren). Je leert degene bijvoorbeeld hoe je een email schrijft, een brief van de school of een bijsluiter leest. Allochtonen willen graag naast hun inburgeringscursus met een taalmaatje oefenen met het spreken. Autochtonen die problemen hebben met lezen en schrijven kunnen aan een vrijwilliger gekoppeld worden om met taal te oefenen. Om taalvrijwilliger te worden kun je een cursus volgen die wordt gegeven door het Taalhuis. Deze cursus bestaat uit 4 avonden en wordt gegeven in Arcen. Er zijn minimaal 8 deelnemers nodig om deze cursus mogelijk te maken. Met een mailtje naar info@dedorpsraadarcen.nl kun je je aanmelden. Bij twijfel altijd doen!

Dijkversterkingen tijdens Openbare Dorpsraad

Tijdens de Openbare Dorpsraad van 8 maart werd er een presentatie gegeven over de dijkversterkingen. Het Waterschap start met het formele pad en er kan officieel bezwaar worden gemaakt. Dit heet een zienswijze indienen. Hierbij de link naar de presentatie: Openbare dorpsraad dijkversterkingen. In deze presentatie staat het pad uitgelegd en de mogelijkheden tot inzien van de plannen en eventueel bezwaar maken.  Abonneren op de nieuwsbrief van het Waterschap is ook mogelijk en op de website www.overstroomik.nl  kun je zien wat het overstromingsgevaar is van je eigen woning.