Inloopbijeenkomst Waterschap Limburg

De informatieavond van het waterschap Limburg over de dijkversterkingen in Arcen werd gisteravond redelijk bezocht. Het waterschap had veel moeite gedaan om de bewoners goed te kunnen informeren over de stand van zaken. Mooie dronebeelden die een overzicht gaven van de Maas en interactieve schermen maakten het fancy.  Het waterschap was natuurlijk goed vertegenwoordigd, maar ook Rijkswaterstaat en de gemeente Venlo waren present. Wethouder Pollux heeft dijkversterkingen in haar portefeuille en begaf zich met planologe Christine Jansen tussen de mensen. Ze heeft zich al eens ter plekke in Arcen door de dorpsraad laten informeren omdat ze met eigen ogen wilde zien wat de knelpunten waren en kwam ook nu weer haar licht opsteken. Fijn dat zij Arcen een warm hart toe draagt! 

Tijdens informele gesprekken met het waterschap kwam naar voren dat de donkergroene lijn in Arcen Noord geen optie is, zie plaatje. In dat geval ligt dijk bijna tegen het eiland en is er geen peilwinst te behalen. De uiteindelijke keuze zal  tussen de lichtgroene lijn (de huidige dijk) en de rose lijn (Maasstraat) in combinatie met een eiland gaan. Volgende week gaat de dorpsraad een plan opstellen om minister Cora van Nieuwenhuizen (I&W) te laten inzien dat het huidige tracé handhaven in combinatie met het plan Hertogbroek de beste optie is. Zij maakt uiteindelijk de keuze of er wel of niet een eiland komt.

Vandaag staat er een artikel in de Limburger over de dijkversterking in Arcen. De laatste alinea: “Het plan van de dorpsraad om de om de waterstand te verlagen door de Maasoevers aan de kant van Arcen en Broekhuizen af te graven wordt onderzocht door het waterschap. De bewering van de dorpsraad dat de waterstand hiermee met 25 centimeter wordt verlaagd, wordt betwijfeld.” Ook hierover heeft de dorpsraad gisteren informeel met verschillende vertegenwoordigers van het waterschap gesproken. Na het horen wie de berekeningen had uitgevoerd en zo aan 25 centimeter verlaging kwam, bond men in en raakte aan het twijfelen. Als we ongelijk hebben zullen we dit natuurlijk toegeven aldus Rein Dupont, lid van het dagelijks bestuur van het waterschap. De dorpsraad gaat er inderdaad van uit dat het waterschap eerlijk is en zal dit goed in de peiling houden. Tot nu toe is er een goede samenwerking en dit wil de dorpsraad graag zo houden!

Inschrijven vóór 17 december!

De woonkern van Arcen heeft al snel internet, de buitengebieden echter niet. Met de huidige voorzieningen zullen de buitengebieden helaas steeds verder achterop raken in de digitale wereld. Om dit te voorkomen is actie noodzakelijk, het is nu of nooit! De gemeente Venlo heeft met de Provincie Limburg en Glasvezel buitenaf een convenant getekend om de aanleg van glasvezel in de buitengebieden mogelijk te maken.

Na de voorlichtingsavond is de inschrijving voor glasvezel gestart en loopt tot 17 december 2018. Als minimaal 50% van de bewoners uit de buitengebieden voor glasvezel kiest, gaat de aanleg daadwerkelijk door. Voor Arcen zijn er 156 adressen aangeschreven om mee te doen aan dit project. Voor de inwoners van de buitengebieden is glasvezel vaak goedkoper als de optelsom van de losse abonnementen voor internet, schotel tv en telefonie. Daar bovenop krijgt u meer waarde voor uw geld in de vorm van snellere en stabielere verbindingen.

Woont u in de buitengebieden, wees solidair en schrijf in bij één van de aanbieders van Glasvezel. Voor meer informatie en een postcode check kijk op https://www.glasvezelbuitenaf.nl

Hertogbroek

Gisteren is de dorpsraad op stap geweest om meer onderbouwing te krijgen voor het plan Hertogbroek. Dit is helemaal gelukt. Het plan Hertogbroek heeft als doel het wegnemen van het hydraulische knooppunt bij het veer naar Broekhuizen.  Op deze plek wordt de doorstroming van de Maas bij hoogwater ernstig belemmerd, met als gevolg een hoger waterpeil in Arcen. Door het akkerland grofweg tussen de brouwerij en de Maas te verlagen tonen eerste berekeningen van een hydraulisch adviseur aan dat er 25 cm peilwinst te halen valt. Wellicht is er een grotere winst te behalen indien het plan wordt geoptimaliseerd. We zien hier zeker nog mogelijkheden toe. Een lager hoogwaterpeil betekent dat er lagere dijken nodig zijn in Arcen = meer uitzicht en lagere kosten voor het project. Het Waterschap gaat ook berekeningen laten uitvoeren voor het plan Hertogbroek. We houden u op de hoogte en zullen het plan tijdens een openbare dorpsraad presenteren.

Parkeervisie Arcen

Foto Loek Backes

De gemeente Venlo was een tijdje druk met het opstellen van de begroting voor 2019 maar op 19 december van dit jaar wordt de parkeervisie Arcen weer opgepakt. De Dorpsraad wil graag een stappenplan dat heel Arcen omvat voor auto’s, motoren en fietsen. Tijdens de openbare dorsraad van  mei 2018 presenteerde Jasper van der Beek een concept en vroeg om input van de aanwezigen. De presentatie van Jasper kunt u HIER nog eens bekijken. Dit concept was tot stand gekomen door een samenwerking van gemeente Venlo, Kasteeltuinen, de IJsvogel, Smaakvol Arcen, Toeristisch Platform en de Dorpsraad.  De planning is nu dat de voortgang wordt gedeeld tijdens de dorpsraad van februari 2019, waar u nogmaals uw mening kunt geven.  Tijdens de dorpsraad van juni 2019 zal het definitieve plan dan worden gepresenteerd waarna het tijdens de begrotingsonderhandelingen voor 2020 en verder wordt meegenomen. De overlast van parkerende toeristen moeten we proberen om zo veel mogelijk beperken zonder het toerisme schade toe te brengen. Je moet wel een lange adem hebben om een visie voor elkaar te krijgen maar we zetten door!