Werkgroep visie Schanstoren

impressie Albert Kiefer

Een van de koppelkansen in het project van de dijkversterking, is de ontwikkeling van het gebied bij de Schanstoren. Tijdens de laatste openbare dorpsraad is een oproep gedaan om lid te worden van een werkgroep om een visie voor dit gebied op te stellen namens Arcen. Leonne Keulen, Petra Raijer, Will Scheepens en Cecile van den Kroonenberg gaan een eerste opzet maken. Je kunt je nog steeds aanmelden indien je mee wilt praten. We hopen tijdens de volgende openbare dorpsraad van 13 mei verslag uit te kunnen brengen.

Handhaving!

Foto Loek Backes

Op nadrukkelijk verzoek van dorpsbewoners gaan de Gemeente Venlo en de politie handhaven op fout parkeren. Dit zal gebeuren in het centrum van Arcen en dan met name Maasstraat/Raadhuisplein/Schans. Denk hierbij aan de parkeerplaats voor kort parkeren tegenover de bakker, de laad- en losplekken voor vrachtauto’s, het fietspad bij de Spar, de grasstrook bij de MFA en de parkeerplekken voor gehandicapten. Bij de eerste controles zal er worden gewaarschuwd. Bij opvolgende controles zal bij overtreding een boete worden uitgedeeld. De minimale boete bedraagt €95,- en kan oplopen tot €390,- voor het ongeoorloofd parkeren op een invalidenparkeerplaats. Hiermee ondersteunen de Gemeente Venlo en de politie de wens uit de samenlevingsagenda voor een veiligere leefomgeving.

Dijkversterking

Afgelopen woensdag was er een presentatie van het Waterschap waar de nota voor het voorkeursalternatief werd gepresenteerd. Dit is de volgende fase in de dijkversterking. De nota is onderaan dit artikel bijgevoegd en is voor 90% klaar. Het enige punt waar naar de Arcenaren is geluisterd is de plek van de kering in Arcen Midden, voor de rest krijgt Arcen nul op het rekest. Voorbeelden hiervan zijn Arcen Noord, de Schanstoren, de keuze van de uitvoering van de kering en de stadsmuur.

De uitkomst in Arcen Noord is een gedrocht van een dijktraject dat veel weg heeft van handjeklap tussen Waterschap en Rijkswaterstaat. RWS krijgt een dijkteruglegging en het Waterschap een pot met geld om een groot gedeelte van de dijk in Arcen aan te leggen. “Dit is toch weggooien van belastinggeld!” wordt veel gezegd.

De Schanstoren werd geopperd als koppelkans, een gebied dat voor Arcen een belangrijke ontwikkeling kan zijn, niet alleen nu maar ook in de komende 100 jaar. Dit gebied ligt in de nota echter buitendijks. Er wordt gezegd dat RWS geen millimeter prijs wil geven en dat is het dan. Ook de bewoners van la Tour Meuse voelen zich hier niet prettig bij omdat bij hoogwater de stroming dwars op de toren komt te staan.

Voor de keuze van het type kering is aan het begin van het project gezegd dat het natuurlijk allemaal maatwerk zou zijn. In een later stadium zou er uitgebreid overleg plaatsvinden. Het tegendeel is echter waar: niets maatwerk en al helemaal geen overleg.

Een andere koppelkans was de stadsmuur. Als je dan toch een kering moet aanleggen, laat deze dan tenminste geen afbreuk doen aan het cultuurhistorische karakter van het dorp. Het gedeelte kering van de Schanstoren tot en met Alt Arce zou uitgevoerd kunnen worden als voormalige stadsmuur met een opdrijvende kering. Misschien zou Arcen er zelfs wel aantrekkelijker door worden. Aan deze koppelkans is 0 (nul) vervolg gegeven.

Er wordt een litteken gemaakt in Arcen en zaken die dit litteken kunnen verzachten worden van tafel geveegd. Met andere woorden: Arcen krijgt geen stuk van de taart, alleen maar de ellende. De komende tijd gaat de dorpsraad de belangen van Arcen breder uitdragen om zo te proberen een voor Arcen acceptabele dijkversterking te krijgen.

Op deze plek stond de concept nota VKA 90% maar deze is op verzoek van het Waterschap verwijderd. Mocht u het document willen lezen dan kunt u een mailtje sturen naar info@dedorpsraadarcen.nl en u krijgt het document.