2e buurtcafé in Arcen

De gemeente Venlo heeft in november 2018 het 1e buurtcafé in Arcen georganiseerd. Hier werd gesproken over de identiteit van Arcen en op welke manier inwoners met de gemeente willen samenwerken aan een mooier dorp. Tijdens het tweede buurtcafé gaan we aan de slag met eigen thema’s en onderwerpen. Parkeren, groen of verkeer? Woningen voor ouderen of zwerfafval? Alles kan worden besproken. U bepaald de onderwerpen en samen met uw dorpsgenoten spreekt u over de mogelijke oplossingen. Ook zullen we de resultaten bespreken van een onderzoek dat via internet gehouden is onder de inwoners van Venlo.  Aanstaande dinsdag 21 mei van 19.00 tot 21.30 uur bent u van harte welkom in MFA de Schans voor het 2e buurtcafé!

Plaats pinbox blijft onvrede opwekken

Vorige week hebben we een brief geplaatst van twee bezorgde inwoners over de voorgenomen plaatsing van de pinbox op het Kerkplein. In navolging hierop hebben de omwonenden een brief gestuurd naar de directie van de Rabobank met de vraag om het besluit te heroverwegen. Hieronder een passage uit de brief.

“Wij, de omwonenden van het Kerkplein als direct-belanghebbenden zijn het niet eens met het voornemen van de bank. We hadden graag bezwaar willen maken maar de bezwaartermijn tegen de vergunning blijkt al verstreken te zijn. Heel vervelend allemaal. Temeer omdat de keuze voor plaatsing op het Kerkplein op een manier tot stand is gekomen die vragen oproept ; De dorpsraad heeft ja gezegd tegen dit plan “met het mes op de keel”. De keuze was “op het plein en anders niets”. ”

De volledige brief is HIER te lezen. Het is zeer jammer dat de Rabobank zo weinig rekening wil houden met de wensen van de Arcenaren. De gekozen plek is in elk geval niet bevredigend!

Speelt Waterschap Limburg een spelletje?

In het dijkversterkingsproject van Waterschap Limburg is er onderzoek gedaan naar een mogelijke dijkteruglegging in Arcen. Er zou een ringdijk kunnen komen om de Hertog Jan brouwerij en de dijk om Arcen te beschermen wordt dan teruggelegd naar de Maasstraat. De winst van deze gigantische ingreep is met 3cm zeer klein, kost maar liefst €40 miljoen en de leefomgeving van de bewoners wordt ernstig aantast. Enkele huizen moeten worden gesloopt en bij een groot aantal woningen aan de Maasstraat komt de dijk pal achter het huis te liggen. Tevens wordt de kastanjelaan, een visitekaartje van toeristisch Arcen, vernietigd.

De dorpsraad heeft een alternatief ontwikkeld, het plan Hertogbroek. Dit plan is veel goedkoper, heeft geen impact op de woningen, laat de kastanjelaan intact en levert een peilwinst op van maar liefst 18cm. De beslissing is snel gemaakt zou je zeggen. De stuurgroep Noordelijke Maasvallei heeft het belang van Hertogbroek ingezien en het Waterschap Limburg opgedragen om het plan door te rekenen. De uitkomsten zouden in december 2018 openbaar moeten worden. Het is nu mei 2019 en nog steeds is er geen officiële doorrekening. Het Waterschap Limburg geeft telkens andere redenen waarom de doorrekening er nog niet is. Wat is er aan de hand?

In de zomer van 2019 gaat minister Cora van Nieuwenhuizen een beslissing nemen over wel of geen ringdijk in Arcen. Het lijkt er op dat het Waterschap Limburg het plan Hertogbroek niet in de afweging wil laten meenemen en de uitkomsten van de doorrekening pas openbaar wil maken na de beslissing van de minister. De dorpsraad gaat proberen om de minister op de hoogte te brengen van de situatie in Arcen opdat zij een goede afweging kan maken. Wordt vervolgd.

Rabo pinbox

De pinautomaat in de voormalige Rabobank moet weg uit het pand om een andere bestemming mogelijk te maken. Vorig jaar is enige commotie geweest in het dorp over de plaatsing van de vervanger van deze automaat, de pinbox. Tijdens een openbare dorpsraad was een overgrote meerderheid van de aanwezigen voor plaatsing bij de dependance van de apotheek op de Wal. Rabobank wilde de pinbox echter per sé op het kerkplein en dreigde anders geen pinbox te plaatsen in Arcen. Onder deze druk is er tijdens de openbare dorpsraad ingestemd met plaatsing op het kerkplein. Rabobank heeft daar een vergunning voor aangevraagd bij de gemeente Venlo en deze is intussen verleend.

Afgelopen week ontving de dorpsraad een brief van twee bezorgde inwoners, Jos Peeters en Will Scheepens. Deze brief was een kopie van een brief die zij aan de directie van de Rabobank hebben gestuurd. Zij vragen om de plaatsing van de pinbox te heroverwegen en deze toch te plaatsen op de Wal. Dit is de plek waar de meeste Arcenaren vinden dat de pinbox het beste tot zijn recht komt. De brief is in zijn geheel Hier te lezen.

De Rabobank heeft inmiddels telefonisch contact gezocht met het bestuur van de dorpsraad over deze brief. Het bestuur heeft aangegeven achter het besluit van de openbare dorpsraad te staan, echter de locatie op de Wal nog steeds de beste locatie te vinden.